Сергей Станишев обедини лидерите от ПЕС около общ Пакт за растеж и заетост в Европа

Юни 29, 2012 Новини БСП 0 1410

  Успех на социалистите на Европейския съвет             Президентът на ПЕС Сергей Станишев успя да обедини лидерите от европейската левица около Пакт за растеж и заетост в ключов момент, когато заседава Европейският съвет

 

Успех на социалистите на Европейския съвет

 

          Президентът на ПЕС Сергей Станишев успя да обедини лидерите от европейската левица около Пакт за растеж и заетост в ключов момент, когато заседава Европейският съвет. Лидерите от ПЕС излязоха с общ план, така че гласът на социалистите да бъде ясно чут в Европа и гражданите на стария континент да знаят, че в лицето на ПЕС могат да намерят алтернативата, предлагаща растеж и заетост, а не само затягане на коланите и рязане на разходи.

          Успехите в резултат на общите усилия на европейските социалисти не закъсняха, след като на практика Европейският съвет прие това, за което те се борят дълго време - инвестиционен план за Европа. ПЕС очакват да имат и друг важен пробив в политиката на ЕС -  по отношение на младежката безработица. Европейските социалисти оказват силен натиск да бъде приета идеята им за въвеждане на Младежка гаранция. Тя е част от стратегията на ПЕС, която би намалила безработицата сред младите хора наполовина само за няколко години. Като свой успех европейските социалисти отчитат и взимането на конкретни мерки за засилване на финансовата интеграция и защита на хората от финансовите пазари.

          „Доминацията на консерваторите се пропуква, след като левицата започна да печели все повече избори в Европа. Сега е времето да излезем от кризата като приложим собствен план", категорични са от ПЕС. Според тях Европа спешно се нуждае от прогресивен план за растеж и заетост. Именно такъв план имат европейските социалисти, като предлагат и инструменти за неговото финансиране. „Трябва да върнем надеждата на хората, предлагайки им Европа на солидарността, а не на санкциите", заявяват от ПЕС. Според тях има два еднакво важни стълба, които са в основата на възстановяването на Европа - политики за растеж и заетост и гаранции за бюджетна дисциплина. Планът на европейските социалисти съдържа и три основни цели. Първата е определянето на ключови реформи, които да стимулират растежа и провеждането на координирана Европейска инвестиционна стратегия. Втората цел е набелязването на мерки, които да постигнат разумна и насочена към растеж фискална консолидация. На трето място европейските социалисти посочват нуждата от създаване на система за европейско икономическа сътрудничество.

 

 

Пакт за растеж и заетост в Европа

Декларацията на ПЕС, приета от Лидерите на ПЕС на 28 юни 2012 г.

 

 

Европейският съвет днес трябва да застане на твърда позиция за растеж, инвестиции и работни места. Европа се нуждае един истински прогресивен дневен ред за растеж. Консервативната политика на икономии не разреши проблемите на кризата, напротив тя задуши растежа и застрашава европейския социален модел. Тази политика вече излага на риск самата идея за европейска интеграция. Възстановяването трябва да се основава върху два еднакво важни стълба: политики за растеж с много работни места и гаранции за бюджетна дисциплина. Така както фискалната отговорност е важна за постигането на един справедлив и устойчив растеж, така и справедливият растеж е абсолютно условие за постигане на устойчив и балансиран бюджет. Ние трябва да върнем надеждата на хората, като предложим една Европа на солидарността, не на санкциите. Затова ние предлагаме един прогресивен план за действие за растеж и заетост в Европа, който има три основни цели:

 

1. Да дефинира ключови реформи, които да стимулират растежа и координирана Европейска инвестиционна стратегия.

 

2. Да набележи икономическите и фискалните мерки, които ще постигнат една фискална консолидация, която да е разумна и насочена към растежа.

 

3. Да набележи ключовите принципи, подчертаващи нуждата от създаване на система за европейско икономическа сътрудничество.

 

Настояваме Съветът да се ангажира категорично с растежа и работните места. На тази база, трите европейски институции трябва да работят заедно този ангажимент да бъде приложен с цялата обвързваща сила на закона.

 

План за действие за растеж и заетост в Европа

 

1. Европейска програма за борба с младежката безработица

Ние имаме стратегия, с която ще намалим младежката безработица наполовина до 2020 г. За да постигнем тази цел трябва да въведем Европейска младежка гаранция и Европейска програма срещу младежката безработица, подплатена с финансиране в размер на 10 милиарда евро. Нужните средства трябва да бъдат инвестирани в създаването на нови работни места за младите хора, в подобряването на образованието и професионалното обучение и в укрепването на активните политики на пазара на труда, като същевременно гарантираме равни възможности за мъжете и жените. В Европейската многогодишна финансова рамка, която започва през 2014 г., трябва да бъде заложена нова бюджетна линия за младежка заетост.

 

2. Европейски пакт за заетост

За да се справят с безработицата, държавите-членки трябва да засилят активните политики на пазара на труда, да гарантират повече инвестиции в обучението за придобиване на нови умения през целия живот, и да поемат повече отговорност за създаването на работни места. Трябва да осигурим работа на повече жени, да гарантираме равно заплащане, да предоставим адекватни социални публични услуги и да елиминираме всички форми на дискриминация. За да преодолеем кризата е жизнено важно всички страни-членки да достигнат до целта, заложена в Европа 2020, а именно ниво на заетост от 75% към 2020 г., с нужната подкрепа от европейския бюджет.

 

3. Създаване на социален съюз.

За да се справим със социалните последиците от кризата е нужно да преминем към един социален съюз. Трябва да разработим единни социални стандарти, които да осуетяват социалния дъмпинг, да повишат защитата на работниците, служителите и безработните, да гарантираме равен достъп до универсални висококачествени обществени и социални услуги и да въведем достойно минимално заплащане на труда. Най-малко 6% от европейския и националните бюджети трябва да бъдат заделени за образование. Първичното и вторичното законодателство на ЕС трябва да гарантира, че основните социални права не могат да бъдат подчинявани на някакви пазарни свободи, напротив правата трябва да имат приоритет. Ниските нива на заплащане в някои държави са основна причина за намаленото потребление в Европа. Поддържането и повишаването на покупателната способност на трудещите се е жизнено важно. Нужен е и европейски пакт за минималното заплащане, който да гарантира, че работниците и служителите ще получават доходи над линията на бедност. Ние искаме веднъж завинаги да преодолеем разликата в заплащането на мъжете и жените, като започнем със задължителна цел всяка година държавите-членки да намаляват разликата в заплащането с 2%. Нужни са повече усилия за подобряване на грижите за децата и възрастните хора.

 

4. Възстановяване и екологизиране на европейската промишленост

На Европа е нужен процес на реиндустриализация, за да се укрепи нейната промишлена база, особено като се насърчи растежа на отраслите, ориентирани към бъдещето. ЕС и страните-членки трябва да подкрепят това развитие като увеличат инвестициите и предоставят нужните рамкови условия за качествено образование и обучение на мъже и жени, стабилна инфраструктура, надеждна, безвъглеродна и достъпна енергия, достъп до капитали, достъп до модерни информационни и комуникационни технологии и сигурност при планирането. Нужно е стриктно да следим за постигането на целите на Европа 2020 за инвестиции на 3% от европейския БВП в научно-развойна дейност.

 

Укротяване на финансовите пазари, изграждане на стабилност, финансиране на растежа и заетост

 

1. Оптимизиране на бюджета на ЕС

Бюджетът на ЕС и неговите правила трябва да бъдат адаптирани, за да се засили ролята му като инструмент за растеж. Структурните и кохезионния фонд трябва да бъдат запазени на поне същото ниво и трябва да бъдат комбинирани с нови финансови инструменти в подкрепа на европейски, национални, локални и регионални проекти, които да генерират растеж. Неизползваните структурни фондове на ЕС трябва да бъдат пренасочвани с кратко предизвестие, а правилата за ко-финансиране трябва да бъдат по-гъвкави, което ще позволи например незабавното създаване на Европейска програма за борба с младежката безработица. Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2014-2020 г. трябва да посрещне бюджетните нужди на ЕС и да постигне целите на стратегия Европа 2020 за растеж и заетост.

 

2. Нови източници на приходи

Нужни са няколко мерки, които могат да генерират приходи от милиарди евро. Европейският данък върху финансовите транзакции ще доведе до нови годишни приходи от най-малко 100 милиарда евро и затова да бъде наложен възможно най-скоро.  Трябва да се приложат от мерки, които до 2020 г. да намалят наполовина данъчните измами и укриването на данъци, които струват на правителствата в ЕС 1 трилион евро на година. Същевременно едни адекватни зелени и корпоративни данъци биха генерирали милиардни евро допълнителни приходи за ЕС.

 

3. Борба с финансовата и банковата криза

Веднага след създаването на европейска регулаторна рамка за надзор и регулиране на банковия сектор, трябва да бъде създаден банков съюз. Той трябва да включва структура за засилен надзор и координирани правила за възстановяване и разрешаване на проблемите в сектора, които да позволяват на банките сами да се капитализират. Рекапитализирането на банките не бива да натоварва допълнително данъкоплатеца. Нужно е разделяне на търговските от инвестиционните банки и за тяхното регулиране и контрол на европейско ниво. Необходима е повече прозрачност на дейността на кредитните агенции, както и да бъде създадена Европейска кредитна агенция, която да оценява кредитоспособността на държавите, за да се противопостави на частните агенции.

4. Гаранции за фискална отговорност с разумни правила

Трябват ни стриктни европейски правила и по-силни общи цели, за да се координират и насърчат националните инвестиции за постигане на целите на Европа 2020. Следва допълнително да стимулираме продуктивните инвестиции или чрез нови „правила за растеж" или чрез разграничаване на текущите разходи и продуктивните инвестиции. Икономическите и финансовите политики на ЕС трябва да бъдат по-тясно координирани и да бъдат насочени към проблема с макроикономическите дисбаланси. ЕС трябва да избегне конкуренцията чрез намаляване на данъците, което не е солидарно и води до фискално съревнование към дъното. В същото време, отражението на рецесията върху публичните дефицити трябва да се разгледа сериозно и съществуващото пространство за маневри в Пакта за стабилност и растеж, свързано с цикличността на икономиката, което ще позволи по-навременна консолидация.

 

5. Намаляване на цените за обслужване на дългове

Възможността за въвеждане на т.нар. „Изкупителен фонд", европейски фонд за връщане на дългове, с обща отговорност за неразплатени държавни задължения, надхвърлящи 60% от БВП, заедно с планове за намаляване на задълженията, задължителни за съответната държава. Тази дискусия не бива да спира обсъжданията за възможността да се емитират европейски облигации, една обща система за емитиране на дълг, която може да даде дългосрочно решение за намаляването на цените на заемането на средства от държавите.

 

7. Гарантиране на финансова стабилност

ЕЦБ изкупува държавни облигации на вторичния пазар при определени икономически и пазарни условия и тази практика може да продължи, когато е нужно. За да се намали уязвимостта на страните-членки при спекулации на финансовите пазари и за да се избегне риска от разпространяване на кризата, Европейският съвет трябва да се замисли сериозно да даде банков лиценз на Европейски инструмент за финансова стабилност, Европейски механизъм за стабилност от страна на ЕЦБ. Механизмът, инструментът и ЕЦБ трябва да са готови да се намесят за възстановяване на доверието на пазара в държавните облигации и така да намалят тежестта на обслужване на държавния дълг.

 

8. Развиване на Европейска инвестиционна система

Европейската инвестиционна банка и Европейският инвестиционен фонд може да предоставят допълнителни ресурси за финансиране на инвестициите. Като се повиши дяловия й капитал с 10 милиарда евро, тя ще има ресурси да повиши заемите си с 60 милиарда евро през следващите четири години. Същевременно европейските облигации за проекти са подходящ инструмент за стимулиране на частния капитал да се насочи към реални инвестиции.  С подходяща политика и регулаторна рамка, средствата на пенсионните фондове могат да бъдат пренасочени от днешните високо рискови инвестиции към финансиране на частни и публични инвестиции в реалната икономика. Цялата европейска инвестиционна система може да се развие допълнително, ако има подкрепа на европейския бюджет, в който има голямо количество собствени ресурси.

 

Отговорно и подходящо икономическо управление

Последното изменение на европейското законодателство в сферата на икономическата политика и различните решения, които вече бяха предприети за преодоляване на кризата, значително измениха европейската система за икономическо управление от преди кризата. Вземането на решения и политическия процес стана ужасяващо сложен, непрозрачен и невъзможен да бъде разбран от гражданите. Това заплашва европейската демократична отчетност и легитимност. Нужна е институционална реформа, която да гарантира по-демократично и балансирано икономическо управление. Икономическия и валутен съюз може само да предостави условията за намаляване на публичния дълг чрез растеж и работни места, ако бъдат запълнени липсващите елементи: по-добра икономическа координация за растеж, по-силни европейски инструменти за инвестиции, по-силна регулация и надзор над финансовата система, по-ефективно емитиране на публичен дълг, и по-добро комбиниране на общностния и националните бюджети. Всички тези нови роли на европейското икономическо управление трябва да зачитат общностния подход и да засили ролята на европейския и националните парламенти да повиши отчетността и легитимността.

 

Консерваторите доминират управлението на европейската икономика, но тяхната доминация се пропуква след като левицата започна да печели все повече избори в Европа. Днес условията са подходящи за нашите идеи. Сега е времето да излезем от кризата като приложим собствен план за амбициозна и отговорна програма за инвестиции и напредничава визия за европейска интеграция. Това са елементите, които ще донесат растеж, заетост, и по-устойчив бюджетен баланс в ЕС.

 

Нашият план се фокусира както върху мерките за създаване на растеж така и върху инструментите за неговото финансиране. Той укрепва фискалната отговорност и предоставя устойчиви решения за ефективно управление на дълга, като същевременно защитава и насърчава социалната справедливост в Европа. Планът дава основа за създаване на Европейски икономически и социален съюз, остро необходим за ефективна макроикономическа координация и социална справедливост.

 

Днес повече от всякога Европа е част от живота на хората, но все повече хора гледат на нея като част от проблема, а не от решението. Нашето политическо семейство има визия за друга Европа, Европа на равенството, справедливостта и солидарността. За да създадем тази Европа още днес трябва да приложим нашия прогресивен план за действие за растеж и работни места.