Основни обстоятелства

1. На­и­ме­но­ва­ни­е­то на пар­ти­я­та е Бъл­гар­с­ка со­ци­а­лис­ти­чес­ка пар­тия (БСП).

2. Българската социалистиче­ска пар­тия е със седалище гр. София, р‑н "Възраждане" и адрес на управ­ле­ние София, п. код 1000, ул. "По­зи­та­но" №20.

3. Устав на Българската Социалистическа партия

4. Ръководни и Контролни органи на БСП

5. Бъл­гар­с­ка­та со­ци­а­лис­ти­чес­ка пар­тия е юри­ди­чес­ко ли­це, ко­е­то се пред­с­тав­ля­ва от пред­се­да­те­ля на Националния съ­вет на пар­ти­я­та. Той мо­же да упъл­но­мо­ща­ва дру­ги ли­ца за из­вър­ш­ва­не на оп­ре­де­ле­ни дейс­т­вия.

Виж още

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи