Българските социалисти в ЕП няма да подкрепят предложенията за промяна на директива за облагането на енергийни продукти

Делегацията на българските социалисти в ЕП няма да подкрепи предложенията за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагането на енергийни продукти, както и предложението за въвеждане на обща консолидирана данъчна основа

Делегацията на българските социалисти в ЕП няма да подкрепи предложенията за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагането на енергийни продукти, както и предложението за въвеждане на обща консолидирана данъчна основа.По отношение на облагането на цените на горивата Делегацията е на мнение, че премахването на преференцията за дизеловото гориво и природния газ ще доведе до значително поскъпване на енергийните ресурси, което допълнително ще се натрупа над продължаващата тенденция за повишаване на пазарните цени на горивата. В условията на икономическа криза в цяла Европа, това би довело до повишаване на инфлацията и до невъзможност на много компании да намалят разходите си, за да оцелеят. Освен това в страни като България, в които относителните разходи за горива са значително по-високи, заради по-ниските доходи, подобно увеличение на акцизните ставки,  ще доведе свиване на производството, намаляване на качеството на живот и намаляване на постъпленията в държавния бюджет. Всички тези последствия няма да позволят да се постигне желаното инвестиране в технологии с по-малко емисии поради липса на финансови ресурси и на платежоспособно търсене. Очакваме правителството да заеме подобна позиция в Европейския съвет, където директивата в този й вид да бъде блокирана.

Същевременно българските социалисти обръщат внимание, че проблемите с намаляването на емисиите и разширяване на използването на възобновяеми източници са на дневен ред и правителството трябва да предложи на Народното събрание ясен и изпълним план за действие в тази посока. Практиката до този момент, включително самоцелното изключване на биокомпонентите в горивата през миналата година, говорят за процес на отстъпления, вместо достижения. Освен това българското общество трябва да получи ясен отговор защо при положение, че в България се прилагат едни от най-ниските акцизи върху течните горива, техните цени на дребно са почти на равнището на страни с много по-високи ставки.

Предложението за създаване на обща облагаема основа за корпоративните данъци има своите предимства. То би довело до значително облекчение за фирмите, много по-ясни данъчни правила и много по-силен натиск за намаляване на сивата икономика. Това предложение не следва да доведе до разширяване на облагаемата данъчна основа в България, нито до повишаване на данъчните ставки. Въпреки това ние няма да подкрепим конкретното предложение поради три причини. Първата е, че в него на няколко пъти се поставя, макар и да не се предопределя, въпросът за хармонизиране на данъчните ставки. Това не е приемливо за нас по редица икономически съображения. Второ, формулата, по която ще се изчислява преразпределението на данъка, събран по консолидираните финансови отчети на транснационалните компании е поставен на грешна основа. Вместо на относителния дял на формираната в съответната страна печалба, тя се основава на работните места, възнагражденията, дълготрайните материални активи и размера на продажбите на дъщерните компании. Това не е справедливо разпределение. На трето място не е ясно как  би се отразила тази директива на облагането на застрахователните и другите небанкови финансови дружества, които в България са предмет на особено облагане.