Декларация на ПГКБ

прочетена от народния представител Валентина Богданова На 14 февруари тази година министър Сергей Игнатов и неговият екип представиха проект за Закон за предучилищното и училищното образование - проект, очакван три години с оправдан обществен интерес

прочетена от народния представител Валентина Богданова


На 14 февруари тази година министър Сергей Игнатов и неговият екип представиха проект за Закон за предучилищното и училищното образование - проект, очакван три години с оправдан обществен интерес. Министърът призова политическите сили към консенсус и заяви увереността си, че законът ще бъде приет.
Такъв закон наистина изисква широка подкрепа - не само политическа, но и обществена, защото определя бъдещето и на всяко българско дете, но и на българската държава.
Министър Игнатов обаче не каза на българските граждани, че с този закон се променя общественият модел на българското училище, основоположен в епохата на Възраждането. Именно такъв е и налагащият се европейски образователен модел.
Коалиция за България остро възразява срещу включването на частните училища и детски градини в системата на публичното финансиране на образованието. Проектът предвижда и частните, както държавните училища, общинските училища и детски градини, да бъдат финансирани от държавата по единен разходен стандарт за издръжка на един ученик. В този стандарт са включени парите за дейностите по възпитанието и обучението на децата, включително и възнагражденията на учителите.
Тази мярка е представена като акт на справедливост към данъкоплатците и стимул  за по-високо качество на образованието. Авторите на закона обаче следва да отговорят: какви са правата на данъкоплатците, в чиито семейства няма ученици, но солидарно участват в издръжката на образованието? Какви са правата на данъкоплатците от селата и малките общини, чиито деца са лишени от повече от половината от публичните услуги, които ползват връстниците им от столицата и големите градове?
Неубедителни са аргументите, че подобен подход съществува в европейските държави, че европейското законодателство не допуска дискриминация по отношение публичното финансиране на образованието. Европейските държави прилагат различни практики, но никъде държавата не предоставя средства на частни образователни институции без никакви условия. България ще бъде първата.
Министър Игнатов не каза, че частните училища и сега получават финансиране от държавата чрез безплатните учебници на техните ученици. Но парите за учебници не са включени в единните разходни стандарти. Тази мярка ще продължи ли действието си?
Уважаеми госпожи и господа,
България е страната с най-нисък процент от брутния вътрешен продукт, отделян за образование. Стандартът за издръжка на един ученик у нас е 700 евро при среден размер в Европейския съюз от 5000 евро. Това са тревожните факти, които изискват решение. Ако държавата е готова да отдели 10 млн. лв. днес допълнително за финансиране на съществуващите сега частни училища и детски градини, ние питаме: наистина ли няма повече пари за публичните училища, в които днес се обучават 99 % от българските деца - за оборудване, за отопление, за по-високи заплати на учителите?
Затова ние от Коалиция за България няма да подкрепим норми, чрез които частни образователни институции с помощта на държавата добиват предимство, недостъпно за публичните и общодостъпните. Очакваме и сериозна обществена реакция. Защото основателно е опасението ни, че тази тенденция ще бъде разработена и в новия Закон за висшето образование. Няма да подкрепим норми, чрез които различията между децата по социален статус и местоживеене ще се задълбочават. Всеки българин знае мярката при „пресмятане" на правата. Ако тя не е мярка на солидарност, става мярка на силата на парите.
Такава управленска философия не може да бъде подкрепена. Нужен ни е работещ закон без лобистки текстове. Закон, който да създава условия за развитие на всяко българско дете и на обществото като цяло. Само тогава може да се търси и да се изисква съгласие.