Декларация на ПГКБ

ДЕКЛАРАЦИЯ   от Парламентарната група на Коалиция за България прочетена от народния представител Пенко Атанасов     На 28

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от Парламентарната група на Коалиция за България

прочетена от народния представител Пенко Атанасов

 

 

На 28.06.2011 г.  със заповед на министър-председателя беше освободена от длъжност председателят на Селскостопанската академия (ССА) проф. д-р Светла Бъчварова. Тази заповед на министър-председателя беше предшествана от предварителна подготовка. Първо - миналата година беше променен законът за ССА в частта му за по-лесното освобождаване от длъжност на председателя на ССА, като се отмени съгласувателната процедура.  Паралелно с това министърът на земеделието и горите от началото на мандата до сега е инициирал 5 проверки на инспектората на министерството с явната цел  да се открият нарушения. И след като проверките не са дали задоволителен за министър Найденов резултат, той се обръща  към Сметната палата за обстоен одит на дейността на ССА. Явно задачата е на всяка цена да се открият  нарушения, за да се намери формален повод за освобождаването на проф. Бъчварова от поста председател на ССА.

На 20 май 2011 г. министър Найденов в отговор на зададен въпрос на н.п. Веселин Методиев за дейността на Селскостопанската академия, обяви че след 5 проверки на Инспектората на министерството са констатирани системни нарушения.

Оказва се, че министърът се е срещнал с председателя на Сметната палата, който го запознава с предварителния доклад, след което министърът твърди, че последният е силно притеснителен.

На това основание министърът обяви от трибуната на Народното събрание, че има новина - веднага след празниците ще предложи на министър-председателя да освободи проф. Бъчварова от поста председател на ССА.

 

Ние от Коалиция за България категорично възразяваме срещу действията на министър Найденов и заповедта на министър-председателя на  по следните причини:

1.                           Тези пет проверки на инспектората не са констатирани нарушения на председателя на ССА. В противен случай те нямаше да са толкова много.

2.                           Не е налице нито една от законовите възможности за освобождаването на председателя на ССА - изтекъл мандат, подаване на оставка, системно неизпълнение на задълженията, фактическа невъзможност за изпълняване на задълженията си за повече от 6 месеца, осъждане на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

3.                           В проектния одитен доклад  даже не съществува думата "нарушение". Напротив, има положителни констатации.  Разбира се, има и забележки.

4.                           Желанието на Министър Найденов, проф. Бъчварова много бързо да бъде освободена от поста, довежда до нарушаване на процедури и закони. Заповедта за уволнение е връчена на 28 юни в 14ч и 15 минути, като основанието е одитния доклад на Сметната палата. Одитният доклад на палатата пристига в 15 часа и 45 минути на същият ден - 28.06.2011 г. по пощата. Този доклад има промяна в изводите в сравнение с фактите от предварителния доклад. С това е нарушено правото дадено по чл.46, ал.2 и чл.47 ал.1 от Закона за сметната палата за възможността в 14-дневен срок да се реагира на направените промени. Освен това въпреки забраните на чл.56, ал.3 да  се разгласяват данни по още неприключил одит, на уеб- страницата на МЗХ и на сметната палата бяха отправени предварително тежки обвинения.

5.                           Вчера г-н Найденов каза, че  е предлагал на проф. Бъчварова да си подаде оставката, но тя не е  приела. Предложил й е работа, ако си подаде оставката. Въпросът е следният, ако си беше подала оставката означава, че докладът е без значение, а основният въпрос е да се освободи поста. Явно неподчинението на проф.Бъчварова на практика е провокирало тази нервност и нападки и квалификации.

Безспорно министър Найденов има големи апетити към земята и базите на ССА. Явно проф. Бъчварова се е съпротивлявала на това и до сега имотите на ССА са опазени от посегателства. Но ние помним примера с Института по лозата и виното в Плевен. Ако не беше реакцията на ССА, щеше вече да сме свидетели на смяна на статута на собствеността. Апетити има и към много други земи на институти от системата на ССА. Още с освобождаването на Проф. Бъчварова   на поста си директор на Института в Образцов чифлик е върната приближена на зам.-министър Костов. Ние добре помним и знаем за апетитите на земите на този  институт.

 

Именно затова Коалиция за България категорично не приема такава публична  разправа с ръководители, доказали през годините висок професионализъм, отговорност и държавнически качества.

 От изявлението на земеделския министър става ясно, че след половин мандат управление той  не познава дейността, потенциала и постиженията на ССА, които са публични. Създава се невярното мнение сред широката общественост  и земеделските производители.

Всяко правителство, загрижено за настоящия и бъдещия просперитет на своя народ, би трябвало постоянно да стимулира развитието на науката. Аграрната наука не е „твърде скъпо удоволствие" за държавата, както твърдите, уважаеми управляващи, а осъзната необходимост.

И вместо ССА да се подкрепя в тази посока, тя е  отново е атакувана неправомерно.

ССА е водеща научна структура в областта на селското стопанство с близо 130-годишна история, класирана на 40-то място от 160 сродни научни организации в света. През годините на прехода тя претърпя няколко реформи за оптимизиране на състава и дейността й, с голям потенциал от квалифицирани кадри, предлагащи реални научни продукти на земеделския бизнес. Тя успешно се включва в Европейското изследователско пространство, изпълнени са над 150 международни проекти по Рамковите програми на ЕК, което е своеобразна международна оценка за научния капацитет. Само през настоящата година в НКС към МЗХ са внесени 140 планови научни  и 72 целеви проекти.

Всички структурни звена работят добре с браншовите организации и земеделски  производители, което се доказа по безспорен начин от проведените анкети за дейността на ССА през 2010 година. На проведената кръгла маса в Бояна през април 2010 г. подкрепа за ССА  изразиха: Националната асоциация на млекопреработвателите; Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на животновъдните, Национална асоциация на тютюнопроизводителите и др.  Всичко изброено до тук  е  ставало с дейното участие и инициативи на проф. Бъчварова.

С последните си действия МЗХ показа, че няма реална стратегия, комплексна програма и правилна аграрна политика за изграждане на едно модерно българско земеделие, което да се интересува от научните продукти и тяхното внедряване. Това е причина за неефективното използване и опазване на почвените, растителните и животинските генетични ресурси на България, които са уникални. Затова на заседание на УС на ССА е взето решение министърът на земеделието и храните да й възложи  разработването на Стратегия за развитие на земеделието. До момента от земеделското министерство - ни дума.

ССА разполага и работи със Стратегия за развитие на научните изследвания и аграрния сектор-2009-2018 г. В структурите й се съхраняват националните растителни и животински  генетични ресурси,  дава голяма част от породите животни и сортовете в растениевъдството, които при основните житни култури достигат до 90 %.

Кадрите на ССА, работещи в институтите и опитните станции, са добре подготвени учени  и имат необходимия потенциал за ускорено и устойчиво развитие на земеделието в България.

Аграрната наука за държава като нашата, с формирани трайни земеделски производители, е изключително важна за развитието и успехите в земеделието, а от там в икономиката на страната. Необходимо е не притискане  чрез неправомерни опити за кадрови промени, а далновидна държавна политика, изразяваща се в икономическа подкрепа на цялостната система на ССА.

Крайно време е МЗХ да си изясни, как и с какъв ресурс ще се внедряват научните продукти в практиката.

Неслучайно представяме накратко дейността на ССА и нейното изключително значение. Очевидно е, че е крайно време министър Найденов  да отговоря за неадекватната си политика в земеделието и сега си търси изкупителни жертви. От министъра бяха нарочени заместник- министрите Светла Боянова и Цветан Димитров само и само да спаси поста си. Сега на дневен ред остана само проф.Светла Бъчварова, явно тя е основният виновник за неадекватната му политика  в земеделието.

 

Господа управляващи!

 

Нашият призив е да не се пренася проблемът от болната на здравата глава. Ако Мирослав Найденов иска със зъби и нокти да запази министерското си кресло, то крайно време е министър-председателят Бойко Борисов да проумее стремежите му и да поиска оставката на земеделския министър. И да посочи професионалист, който ще е в състояние да решава проблемите на този изключително важен сектор на икономиката на страната.

Господин премиер, спрете тази практика на тотално оплюване и обругаване на всеки и на всичко. Нали знаете, че както премерите, така и на Вас ще Ви бъде отмерено.