Маруся Любчева: Нужен е ясен механизъм на взаимодействие за управление и контрол на проектите, финансирани от европейските предприсъединителни фондове

Нужен е ясен, ефективен и постоянен механизъм на взаимодействие за управление и контрол на проектите, финансирани от европейските предприсъединителни фондове, базиран на най-добрите практики от предприсъединителните процеси на други бивши страни-кандидатки, който обаче да отчита спецификите на вътрешните механизми за одит и контрол на отделните държави

Нужен е ясен, ефективен и постоянен механизъм на взаимодействие за управление и контрол на проектите, финансирани от европейските предприсъединителни фондове, базиран на най-добрите практики от предприсъединителните процеси на други бивши страни-кандидатки, който обаче да отчита спецификите на вътрешните механизми за одит и контрол на отделните държави. Това заяви българският евродепутат от Групата на ПЕС Маруся Любчева по време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол на ЕП, на което беше обсъден доклада за Предприсъединителните инструменти на ЕС.

Предприсъединителният  инструмент е ключов фактор за повишаване качеството на живот на гражданите и подобряване на социалната среда, инфраструктурата, регионалното и трансгранично сътрудничество в страните и неговото  използване трябва да се осъществява в съответствие с приоритетните политики на ЕС и с приоритетите на отделните държави, като се преследват общи, ясни резултати по пътя към Европейска интеграция, заяви Маруся Любчева.

Българският евродепутат припомни, че използването на европейските предприсъединителни фондове е споделена отговорност между ЕК и националните правителства на страните и отправи пореден призив към изпълнителния орган на ЕС  да  положи усилия в посока подобряване и улесняване комуникацията си с националните органи на управление и да предприеме мерки за подобряване административния капацитет на страните-бенефициенти.

Изключително важно е също така е създаването на конкурентна среда в страните кандидат членки и потенциални членки, която в крайна сметка ще доведе до успешно прилагане предприсъединителните фондове и постигането на целеви напредък и това е част от задачата на инструмента. Тя би спомогнала на неправителствения и други сектори да създадат устойчивост в своята дейност и да бъдат активни по отношение управлението на предприсъединителните програми.

Намирам за важно ЕК да вземе своевременно в предвид и да предприеме адекватни мерки по отношение на проблемите, възникващи  в предприсъединителния период на усвояване на европейските средства, защото в противен случай те се натрупват, мултиплицират се и става много трудно да се отстранят в последствие, тъй като са се превърнали в перманентни лоши практики. С други думи трябва да  се учим от уроците на предприсединителните процеси на всички страни-членки, завърши Маруся Любчева.