БСП представи пакет от социални мерки, насочени към хората в отбраната, преодоляване на некомплекта и повишаване на обществения престиж на армията

Nov 27, 2021 Новини БСП 0 620

От левицата поискаха и всеобхватен преглед на нормативната база в областта на отбраната

„Основната цел на БСП в сектор „Отбрана” е изграждане на модерни въоръжени сили, които да бъдат в състояние да осигурят териториалната цялост и суверенитета на страната".  Това заяви заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров на преговорите за коалиционно споразумение на тема „Национална сигурност” с ПП, ИТН и ДБ. Приоритетите на БСП в сектора представиха полк.Иван Иванов и ген. Кольо Милев.

Част от тях са:

1.Стратегически преглед на отбраната, на базата на който да се състави План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили, План за модернизация със съответните инвестиционни проекти, критичен преглед на Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за резерва.

2. Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на въоръжените сили, инвестиране в тях, подобряване на условията на труд, възстановяване на социалните придобивки и повишаване на грижата за техните семейства, за осигуряване на увереност в тяхното бъдеще:

- справедливо възнаграждение в съответствие с риска на военната професия. Основното месечно възнаграждение да се определя ежегодно въз основа на заложен коефициент спрямо МРЗ.

- изготвяне на социален пакет, който да е конкурентноспособен с този в другите сектори. В социалния пакет да се включат допълнителни месечни възнаграждения за специфични условия за труд;

- ежегодно да се прави преглед на стойността на добавките;

- намаляване на жилищната криза чрез публично-частно партньорство и облекчени условия за кредитиране на военнослужещи.

3. Модернизация на въоръжените сили чрез тясно обвързване с технологичната и индустриална база на отбраната.  Въвеждане на модерни подходи към управлението, работа в условия на  отчетност и прозрачност:

- основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизираната бригада;

- придобиването на нова трикоординатна радиолокационна станция;

- многофункционален модулен патрулен кораб и придобиване на съвременна система за командване и управление;

- модернизация на наличните фрегати с акцент на тяхното въоръжение и радиолокационно оборудване.

4. Подобряване на структурата и организацията на работата на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза при вземане на решения. Назначаване след честни и прозрачни конкурси.

5. Възстановяване на системата на нарастване на силите и средствата, и изграждане на резерв за повишаване на отбранителните способности на страната. 

6. Преодоляване на некомплекта от личен състав чрез изграждане на ефективна система за привличане, подбор, развитие и задържане на военнослужещи.

7. Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на използвания сграден фонд, продаване на този с отпаднала необходимост и изграждане на жилища за военнослужещи.

8. Привеждане на военнообразователна система в съответствие с потребностите на въоръжените сили. Синхронизирането ѝ с военното образование в страните от НАТО и ЕС.

9. Зелен пакет за въоръжените сили. Включване на мерките от Зеления пакет на ЕС и НАТО в Стратегията за национална сигурност и Националната отбранителна стратегия.

10.Регламентиране на сътрудничеството с ветераните и военно-патриотичните съюзи, и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на Българската армия. Приемане на Закон за запасното войнство и промени в Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

11.Устойчивост в средногодишните разходи за отбрана не повече от 2% от БВП.