Разширено съвместно заседание на МО на БСП - Бургас и ръководството на Областния Съвет на БСП се проведе на 13 и 14 ноември 2010г. в гр.Средец.

На срещата присъстваха над 30 от членовете  на МО-БСП  Бургас,както  и част от областното партийно ръководство, начело с областния председател Атанас Зафиров

На срещата присъстваха над 30 от членовете  на МО-БСП  Бургас,както  и част от областното партийно ръководство, начело с областния председател Атанас Зафиров.  В хода на дискусията  се разгледаха редица проблеми, касаещи младите хора в областта и бе представена „Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите”- Приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа.  Присъстващите приеха „позиция” на Младежкото обединение на БСП - Област Бургас, с която ще се даде началото на разяснителна кампания по отношение на „хартата” във всички общини на областта.
 П О З И Ц И Я
на Младежкото обединение на БСП – Област Бургас, приета по време на дискусия по проблемите на младежта
Средец, 13 Ноември, 2010
МО на БСП – Област Бургас смята, че ангажираността на младите хора в общинските дела ще им позволи да участват пълноценно в живота на тяхната община, а не да съществуват в неговата периферия. Тази ангажираност е израз на желанието им да живеят заедно на своята улица, квартал, община и да имат активна роля в социалните промени. Социалната интеграция на младите хора ще им помогне да се справят с противоречивите тенденции в съвременното общество: от една страна анонимност и затваряне в себе си, а от друга - липса на обществен дух и желание да се променят нещата. Ето защо, с цел насърчаване участието на младите хора в живота на общините ще предприемем през 2011 година серия от кръгли маси в Област Бургас за разясняване и приемане на „Ревизирана европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите”- Приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа. Нейните основни принципи са в две основни направления:
„За да насърчат участието на младите хора в живота на общината/региона, общините и регионите приемат да осъществяват следните видове политика:
Политика за свободното време и социално-културната дейност;
Политика за насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора;
Жилищна политика;
Образователна политика за насърчаване на участието на младите хора в живота на общините и регионите;
Политика за мобилността на младите хора като средство за постигане на по-добър регионален и икономически баланс в Европа;
Политика за социална и здравна защита;
Програма за изграждане на информационни центрове и бази данни, обслужващи младите хора;
Политика за създаване на равнопоставеност на двата пола сред младите хора;
Специфична политика за селските райони;
Специфична политика в областта на културата;
Екологична политика.
Общините и регионите приемат да оптимизират институционалните условия, касаещи участието на младите хора в процесите на вземане на решения и дебатите, които ги засягат:
Младежки представители в органите на местната/регионалната власт;
Създаване на структура за съвместно управление на проекти;
Създаване на структура за консултации.”
Ние от МО на БСП – Област Бургас заставаме зад основни принципи залегнали в хартата и ще работим за нейното популяризиране и приемане в отделните общини на Област Бургас.