БСП-Бургас започна подготовката за местни избори 2011

На 4 октомври се проведе заседание на Общински съвет на БСП Бургас

На 4 октомври се проведе заседание на Общински съвет на БСП Бургас. На него бяха обсъдени и приети Политически изисквания и организационен механизъм за издигане на кандидатите на БСП Бургас за кметове и общински съветници за мандат 2011 – 2015 г., както и критериите и правила за оценяване на кметовете и общинските съветници от БСП в мандат 2007 – 2011 г..

По този повод председателят на Общински съвет на БСП Бургас Димитър Стоянов даде пресконференция.

Правилата за издигането на кандидатите на ОбС на БСП за кметове и общински съветници са разработени в съответствие с изискванията на Конституцията, изборното законодателство, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Устава на БСП, решенията на ръководните органи на партията и обобщения опит на ОбС на БСП- Бургас в организирането на избори за органи на местната власт, каза в началото Димитър Стоянов.

Основното предназначение на Правилата е да се осигури постигането на целите и задачите на БСП- Бургас в  местните избори през 2011г.:             

- разширяване и по-нататъшно утвърждаване на демократичното начало в развитието и функционирането на БСП;

- осигуряване излъчването на възможно най – достойни, убедителни и приемливи за партията и широката общественост кандидатури;

- подобряване взаимодействието на партията с коалиционни партньори и със структури на гражданското общество;

- разширяване влиянието и престижа на партията сред избирателите и в обществото като цяло.

Кандидатите за кметове и общински съветници от името на БСП трябва да бъдат български граждани, или граждани на ЕС, които отговарят на изискванията на Конституцията и законите на страната, и които притежават високи нравствени и професионални качества.

Издигането, обсъждането и утвърждаването  на кандидатурите се осъществява на основата на принципите за демократичност и гласност; приемственост и обновление; създаване условия за алтернативност при избор на кандидатите. 

Основни изисквания при подбора на кандидатите са  избираемост и конкурентоспособност; ангажираност с провеждане на политиката на БСП за социална алтернатива в местното самоуправление; компетентност и професионализъм; политическа лоялност, морални и нравствени качества; управленска подготовка; политическа и обществена представителност; висока образователна и обща култура; висше образование /образователна степен – магистър/ за кандидата за кмет на община Бургас и общинските съветници.

Кандидатите за общински съветници трябва да са със следните специалности, професии и/или да осъществяват дейност в някоя от следните области: икономика, финанси, банково и застрахователно дело, счетоводство; право, обществен ред; учители, педагози, преподаватели във ВУЗ, читалищни дейци; представители на културата; лекари, фармацевти; социални работници; спортни деятели; младежки дейци; транспорт и съобщения; екология; архитекти, строителни инженери, специалисти по кадастър; агрономи, ветеринарни лекари; представители на неправителствени организации със силно влияние в обществото; други. 

Кандидатът за кмет на общината трябва да представи своя предизборна платформа, а кандидатът за кмет на кметство- за съответното населено място, разясни правилата Димитър Стоянов.

Кандидатите за общински съветници представят виждания за развитието на общината /района, населените места и кварталите/; предложения за направлението, сферата на  дейността, и конкретния сектор, в който имат опит и желаят да работят.

Предложения за кандидатите за кметове и общински съветници от името на БСП се правят от членове на партията; партийни организации; общински, районни и областни съвети; Младежкото обединение; Обединението на жените – социалистки и Движението на ветераните; съратници, симпатизанти и граждански организации, свързани с БСП.

Кандидатите за кметове и общински съветници ще бъдат избрани или чрез преки вътрешнопартийни избори с участието на всички членове на съответните организации и регистрираните съратници на партията или на общинскаконференция.

Паралелно с издигането на кандидатурите за кметове и общински съветници ще има отчет за дейността на общинските съветици и кметове на населени места за тригодишния мандат. Според приетите правила оценката на дейността на общинските съветници трябва да показва конкретно: отстояват ли се решенията на групата съветници на сесиите на Общинския съвет; инициативност и активно участие в обсъждането и решаването на въпроси от компетенцията на съвета, брой изказвания, предложени и приети решения, по какви въпроси; редовно и активно участие в заседания на комисии, брой присъствия и отсъствия; редовно присъствие в заседанията на Общинския съвет; поддържане връзка с избирателите и организиране приемна за гражданите; работа с неправителствени, браншови и други организации; питания към кмета; поставяне на актуални въпроси за разглеждане от Общинския съвет; възложени и изпълнени задачи от групата съветници; работата по популяризиране на дейността на групата съветници в медиите. 

Оценката на дейността на кметовете на кметства трябва да показва отношение към проблемите на населението; връзка на кмета с избирателите, срещи, разговори, провеждане на събрания, приемен ден, периодически отчет; организиране провеждането на благоустройствени и комунални  мероприятия в населеното място; организация охраната на полските имоти; осигуряване извършването на административни услуги; поддържане актуалността на регистрите на населението; отстояване на интересите на населеното място в рамките на общината.

До месец декември всичките 172 основни партийни организации ще проведат събрания, на които ще се обсъждат и издигат кандидатурите, каза Димитър Стоянов. По същото време ще бъде готов и моделът на листата общински съветници. В листата ние ще заложим на широка приемственост, много нови лица, атрактивност, обясни председателят на БСП в Бургас. Надяваме се да бъдем първа политическа сила на местните избори догодина и да си върнем позициите от предни мандати, каза още Димитър Стоянов.