Централната комисия за провеждане на избора на председател на БСП определи правилата за избиране на комисии и образуване на секции

12.02.2020 г.

Не по-късно от 20 март Общинските и районните съвети на БСП на свои заседания трябва да изберат Общинска (Районна) комисия за провеждане на избора за председател на БСП в състав от 7 членове. Не по-късно от 5 април трябва да бъдат избрани секционни избирателни комисии. Това реши ЦКПИ на редовното си заседание. В състава на комисиите могат да бъдат членове на партията с опит в провеждането на избори, членуващи в ОПО в съответната община.

Решенията и протоколите на комисиите се подписват от председателя и  секретаря, с изключения на протокола с изборните резултати, под който слагат подпис всички членове на ОКПИ, РКПИ и СИК. Членовете на ЦКПИ приеха и задълженията на СИК. Членовете й осигуряват свободно и спокойно протичане на гласуването, преброяват гласовете и попълват протокола с резултатите от гласуването,  предават протокола и бюлетините на ОКПИ (РКПИ), разглеждат жалбите и сигналите за нарушения. От своя страна, в изборния ден ЦКПИ се произнася  с решение  от един час от постъпването на жалба или сигнал и преди края на изборния ден.

Членовете на ЦКПИ регламентираха условията и реда за образуване на избирателни секции.  Те могат да бъдат стационарни, мобилни и подвижни. Първите имат постоянно местонахождение и адрес.

Мобилните имат повече от едно местонахождение и адрес. Членовете на СИК от тези секции посещават определените за гласуване места по определен график, оповестен на всички избиратели в мобилната избирателна секция. Броят на стационарните и мобилните СИК се определя с решение на общинския или районния съвет.

Подвижните СИК имат основно местонахождение и адрес, членовете й обхождат трудно подвижни избиратели и избиратели от отдалечени населени места, които нямат транспортна връзка до стационарната секция или друг начин за придвижване. Не се допуска избирателни секции да се разкриват в частни домове.

Членовете на комисията утвърдиха вида на кутията за гласуване, както и първия разяснителен клип за прекия избор на председател на БСП.

Всички решения на ЦКПИ и информация за дейността на комисията могат да бъдат видяни на интернет страницата на БСП (www.bsp.bg) в категория „Пряк избор на председател”. Освен това, решенията на комисията ще бъдат изпращани до областните и общински съвети на БСП. Официален мейл на ЦКПИ: ckpi@bsp.bg.