Кампанията за пряк избор на председател на БСП е в ход

03.02.2020

Централната комисия по провеждане на пряк вътрешнопартиен избор за председател на БСП  заседава редовно всяка седмица от началото на 2020 година. На първото си заседание на 8 януари бе приета хронограма за прекия избор на председател, който ще се проведе на 26 април т.г. Утвърдени бяха и образците на изборните книжа с номера от 1 до 27.

На заседанието си на 21 януари комисията прие решение за издигане и регистрация на кандидатите в изборите за председател за БСП. В това решение се потвърдиха изискванията към кандидатите. Право да бъде избиран има всеки български гражданин, член на партията, който към 21 март т.г. има не по-малко от 8 години партиен стаж, от които не по-малко от 4 години като член на национален орган на БСП. Кандидатът за председател трябва да притежавависока професионална и политическа компетентност, ръководен иорганизационен опит, партийна и обществена приемливост.

Предложенията за председател се правят от основните партийни организации, като се представят в общинските и районните съвети на БСП до 10 февруари т.г. Централната комисия за провеждане на избора на председател на БСП утвърди и начина на регистриране на кандидатите. Не по-късно от 21 март т.г. комисията ще вземе решение за допускането до участие в избора за председател на предложените от общинските и районните конференции кандидати, които отговарят на изискванията на чл. 15, ал. 5 от Устава на партията и са подписали декларация по образец. Окончателният списък на кандидатите за председател на БСП се обявява на интернет страницата на партията незабавно след вземане на решението от комисията. ЦКПИ ще проведе на 04.02.2020 своето редовно заседание от 15.00 часа.

Всички решения на Централната комисия за провеждане на избора се публикуват на сайта на БСП в раздел  „Пряк избор на председател”. Комисията за пряк избор на председател на БСП е утвърдена на 14.12.2019 година, с решение на НС на БСП и е в състав Емил Войнов – председател, Румяна Сидерова – зам. председател, Вяра Емилова – секретар и членове Цветанка Георгиева, Таня Найденова, Чавдар Георгиев, Ирена Анастасова, Калинка Николова и Димитър Данчев.