Социалната политика, здравеопазването, образованието и общините са приоритетите, които ще защитава ПГКБ при актуализацията на бюджета

Юли 03, 2010 Новини БСП 0 1596

В новата българска история не е правена актуализация на държавния бюджет през първата половина на текущата година

В новата българска история не е правена актуализация на държавния бюджет през първата половина на текущата година. Този факт показва провала на финансовата политика на правителството на ГЕРБ. Тя е непоследователна, некомпетентна, вредна за държавата, икономиката и гражданите на България. Това заяви секретарят на ИБ на НС на БСП Корнелия Нинова, която представи пред Националния съвет на партията предложенията на Парламентарната група на Коалиция за България във връзка с актуализацията на бюджета за 2010г. „Ние сме национално отговорна лява политическа сила. Наш приоритет са социалната политика, здравеопазването, образованието, общините. Наша грижа са младите семейства, социално слабите, пенсионерите, работещите хора, студентите", заяви Нинова.

 

За да защитят тези приоритети от БСП предлагат:

 

1. Да се осигурят 1 000 000 лева за борба с комарите за дунавските общини.

За първи път през настоящата 2010 година липсва държавна субсидия за общини за борба с комарите на територията на дунавските общини

 

2. Да се осигури допълнително за община Гулянци субсидия в размер от 30 000 лева.

Сумата е необходима за осигуряване на охрана на археологическия резерват  „Улпия Ескус" - изключителна държавна собственост .

 

3. Да се осигури допълнително за община Долна Митрополия  субсидия в размер от 200 000 лева.

Сумата е необходима за изграждане на допълнителен кладенец чрез дълбок сондаж в град Тръстеник.

 

4. Да се осигури допълнително за община Пловдив  субсидия в размер на 15 000 000 лева.

Сумата е поет ангажимент от правителството като компенсация за община Пловдив за поетите количества отпадъци от Столична община.

 

5. Да се увеличат актуализираните разходи на Министерството на културата със 6 000 000 лева.

Средствата са необходими за структурни реформи в институтите за сценични изкуства на Министерството на културата.

 

6. Да се увеличат актуализираните разходи на ДАНС с 22 000 000 лева.

По същество предложението е да не се намалят разходите на ДАНС по приетите параметри в ЗДБРБ за 2010 година, както не се намалят разходите на МВР.

 

7. Да се увеличат актуализираните разходи на Министерството на здравеопазването със 160 000 000 лева.

По същество предложението е да не се намалят разходите на Министерството на здравеопазването по приетите параметри в ЗДБРБ за 2010 година.

 

8. Да се увеличат актуализираните разходи на Министерството на образованието,младежта и науката със 100 000 000 лева.

Предложението е с цел да не се намаляват с 20% субсидии за висшите училища и прехвърляне на тежестта ,върху студентите чрез увеличаване на таксите от 1/3 на ½ от норматива за издръжка,както и за други политики . Има и специално предложение за отмяна на това увеличение.

 

9. Предложения в сферата на осигурителната и социалната политика :

Ø     Възстановяване на осигуровки с 2-та %, които бяха намалени ;

Ø     Увеличаване на вноската за пенсия с 1% ;

Ø     Вдигане на максималния осигурителен праг от 2 400 лева на „десет минимални работни заплати"

Ø     Индексиране на пенсиите с 3% от 01.07.2010 г.

Ø     Предложения за семейните помощи за деца за семейства с двама безработни

Ø     Увеличаване на допълнителните средства от 142 000 000 лева на 242 000 000 лева за активни мерки на пазара на труда.

Ефектът от предложенията имат както фискални измерения, чрез увеличаване на постъпленията от социално-осигурителните плащания, така и конкретна помощ на социално подпомагане в условията на нарастваща безработица.

 

10. Предложение за намаляване на акциза на цигарите от 76 EUR/ 1000 къса на 65 EUR/ 1000 къса.

Задължението на България към ЕС за въвеждане на акциз от 76 EUR/ 1000 къса настъпва от 01.01.2012 година. Затова е целесъобразно сега да се намали до 65 EUR/  1000 къса . Това ще намали контрабандата ( в монета 50%) , ще донесе допълнителни приходи до края на 2010 година в размер на 250 000 000 лева . В подобна ситуация е била Унгария през 2006 година, като след намалението на акциза в средата на годината, до края и е увеличила сериозни приходите от акциз.

 

11. Предложение за увеличаване на приходите от акциз с 250 000 000 лева.

Това е на база на предходното предложение за намаляване на ставката на акциза.

 

12. Предложения за изменение на текстове в Закона за общинския дълг.

Предложението е консултирано с НСОРБ и Фонд „ФЛАГ" и цели оптимизиране на процедурите по поемане на общински дълг и неговото отчитане , при използване на средства от общините от Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на европейски проекти.

 

13. Предложения за изменение на Закона за енергетиката и Закона за електронните съобщения.

Предложенията целят да създадат инструмент на общините за генериране на допълнителни местни приходи,които да ги стабилизират в условията на намаляващи държавни субсидии и местни приходи. Измененията дават право на общините да разрешават право на преминаване на експлоатационните дружества в урбанизираните територии по възмезден начин.

 

14. Предложения за изменение на Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи.

Целта на предложение е да се опрости процедурата на изключване на земи от ДГФ и ДПФ при изпълнението на инфраструктурни проекти от общините и да се намалят техните разходи.

 

15. Предложение за увеличаване на сумата на националните доплащания за земеделските производители със 191 348 000 лева.

Предложението е насочено към удовлетворяване на минималните нужди на земеделските производители и включва клауза за изплащане на 293 000 000 лева за национални доплащания на единица площ и 67 000 000 лева за животновъдството за бъдат изплатени до 31.12.2010 година.

 

16. Предложения за създаване на текстове в ЗДБРБ за 2010 г. за по-гъвкаво използване от общините на субсидиите за държавно делегираните дейности (ДДД ).

Създава се възможност в условията на намалели приходи и субсидии, да се използват реализирани икономии по ДДД , при отсъствието на неразплатени задължения по ДДД, тези икономии да се използват за покриване на разходи по други ДДД и местни дейности.

 

17. Предложение за поименно разписване на разходите по резерва за непредвидени разходи в размер на 1 143 000 000 лева.

Предложението е свързано с обвързването на заявената политическа воля на управляващите в мотивите към ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година с конкретни текстове в закона : 660 милиона лева за изплащане на задължения на фирмите за извършени дейности, 180 милиона лева за допълнителни инвестиционни разходи, 116 милиона лева за тютюнопроизводителите за реколта 2009 г,; 142 милиона лева за допълнителни разходи за социално подпомагане и за децата с увреждания ; 45 милиона лева за НКЖИ.

 

18. Предложение за спешно изплащане на субсидия в размер на 116 000 000 лева за тютюнопроизводителите.

За реколта 2009 година.

 

19. Предложение за създаване на Специален инфраструктурен инвестиционен фонд (СИИФ).

Този фонд е крайно належащ за да осигури както ресурсно така и времево необходимото финансиране на разходите за отчуждителни процедури и археологически проучвания при изпълнението на големи линенйни проекти по ОП"Транспорт 2007-2013 г.". Предлаганият размер на фонда е до 50 000 000 лева. Поради отсъствието на подобен инструмент по ОП"Транспорт" в момента са блокирани над  900 милиона лева.

 

20. Предложение ДФ"Земеделие" задължително да финансира разходите на общините за ДДС при изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони.

В ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. е предвидена тази възможност, но е формулирана с думата „може".Нашето предложение е това задължение да бъде императивно.

 

21. Предложение да не се намаляват субсидиите на общините със 138 000 000 лева.

Предложението ни се базира на факта, че пред общините, чиито разходи тази година ще намалеят с повече от 1 милиард лева спрямо 2009 година стоят два важни проблема  за решаване :

Ø     Нарастващата безработица изисква от тях да отделят средства за материални разходи при изпълнение на програмата „Развитие" за наемане на безработни на работа ;

Ø     Необходими са им значителни свободни средства за префинансиране на разходите по изпълнение на европейските проекти.

Нашата теза е, че общините се нуждаят от тази преференция за да могат да бъдат един от „моторите" ,които ще задвижат новия растеж на икономиката на България. Това е напълно възможно, чрез ускорено усвояване на средствата по европейките програми.Общините са бенефициент на общо над 4,1 милиарда евро от тези средства, Ако ги усвоят, ще  създадат  условия за допълнителни приходи в бюджета за периода 2010-2015г. в размер над 2,6 милиарда лева.

 

22. Предложение да се изключи изискването за кофинансиране при изпълнение на проекти от общините със социална насоченост и да се изключат от ангажимента за кофинансиране 128 общини с регистрирана безработица по0висока с 35% от средната за страната.

Предложението е насочено да направи адекватно изискването за кофинансиране с реалните възможности на общините.

 

23. Предложение да се увеличи актуализирания план за събираемост на ДДС със 200 000 000 лева.

Предложението е свързано с изискване за подобряване на работата на приходните агенции.