ЕП подкрепи предложенията на Ивайло Калфин за създаване на Службата за външни действия на ЕС

На свое заседание днес, Комисията по бюджетен контрол на ЕП подкрепи позицията, предложена от докладчика - българският евродепутат-социалист Ивайло Калфин, относно създаването на Европейска служба за външна дейност

На свое заседание днес, Комисията по бюджетен контрол на ЕП подкрепи позицията, предложена от докладчика - българският евродепутат-социалист Ивайло Калфин, относно създаването на Европейска служба за външна дейност. В приетото решение комисията дава отговор на редица въпроси, които предизвикваха спорове при обсъжданията по създаването на службата.

Намерено е решение за постигането на много по-голяма прозрачност и ефективност при управлението на европейските средства за външна политика.

Бюджетът на Службата ще бъде посочен в отделен ред в бюджета на ЕС и тя ще подлежи на пълната процедура по освобождаване от отговорност от ЕП по отношение на разходите. Създава се много ясно разделение на отговорностите между Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност при планирането и изпълнението на техните бюджети.

Възлага се на ОЛАФ и на Вътрешната одитна служба на ЕК да извършват засилен контрол. Създава се Звено по етично поведение и политики към службата. За първи път се предвижда при приемането на бюджета да се представя консолидиран бюджет на всички разходи, свързани с външна политика на ЕС, което значително ще повиши прозрачността и ефективността на разходите.

Комисията подкрепи предложението при съставянето на Службата да се търси справедливо географско представителство на новите страни-членки, съответстващо с Регламент 401/2004, свързани с приемането на 12-те нови страни членки в ЕС.

Предстои през следващата седмица ЕП да гласува доклада за създаването на Европейската служба за външна дейност.