ВИЗИЯ ЗА ЕВРОПА!

Май 26, 2019 Новини Избори 0 6549

За социална Европа на гражданите и народите, срещу неравенството и бедността!

Предизборна платформа на БСП за „Европейски избори 2019“

 

С Европейските избори ние, българските социалисти, заедно с прогресивни­те сили в целия Европейски съюз, искаме да поставим началото на дълбоки про­мени в Европейския съюз и в България.

Европейският съюз е в криза. Днес Европа е много далеч от идеите и ценностите, които вдъхновяваха европейските граждани десетилетия наред. Политиката, която се води сега в Европейски съюз, е много далеч от проблемите и тревогите на обикновените хора в България и всички останали държави-членки. В резултат на тази политика ЕС губи средната си класа, гражданите обедняват, а съюзът изглежда все по-разединен. Европа, която в продължение на десетилетия беше символ на социалния прогрес, а в момента е доведена до бюджетни ограничения, демонтаж на социалната държава, дълбоки неравенства, облагодетелстване на богатите и отнемане на бъдещето за огромен брой граждани.

            Това е резултат преди всичко от политиката на европейската десница и проповядвания от нея неолиберализъм в икономиката и в обществените отношения, изразяващ се в оттегляне на държавата от участие в жизненоважни дейности, повсеместна приватизация, отнемане на социални права, господство на монополите и растяща експлоатация на наемния труд. Тази политика доведе до социална несигурност, несправедливо разпределение на обществения продукт, данъчно облагане, което засили неравенството и не съживи икономиката, закономерни социални бунтове.

            Кризата от 2009 г. не доведе до очакваното покачване на доверието към левицата в Европа. Това беше следствие от факта, че някои от основните принципи на неолиберализма бяха възприети от редица леви партии и техните правителства, като: данъчните облекчения за едрия капитал, либерализирането на трудовия пазар и приватизация на важни сектори от икономиката. Като резултат левицата не само претърпя поредица изборни загуби, някои от тях разрушителни, но се стигна до историческо отстъпление от постиженията на социална Европа, каквато е социалната държава.

Напротив, от кризата се възползваха крайнодесни и националистически формации, чиито идеологически виждания водят до национални разделения в Европа и съживяване на отминали вече исторически вражди. Демокрацията, като основна ценност на политическото развитие на Европа, е поставена под съмнение от нововъзникващи партии и движения, откровено споделящи расови и фашистки възгледи. Този път е връщане в миналото!

Част от пътя назад се оказа и политиката на българското дяснопопулистко десетгодишно управление, което се провали в опита да се представи за „проевропейско“ и дори не направи опит да доближи България до социалните постижения на по-развитите европейски държави. Днес България е сред държавите членки с най-остро изразено социално неравенство и догонваща икономика без изгледи за успех.

Ние, социалистите, социалдемократите и гражданите на Европа с леви политически убеждения, сме гарантът за бъдещото прогресивно развитие на Европейския съюз, за утвърждаване на социалната пазарна икономика като път към солидарно и справедливо общество. Спечелването на европейските избори, формирането на прогресивно, социалистическо мнозинство в Европейския парламент са задължителното условие, за да започне очакваната от всички спасителна промяна на Европа.

Нашата цел е изграждане на нова социална държава в Европа и изграждане на солидарни общества, които поставят в центъра нуждите и стремежите на всеки гражданин, защитават демокрацията, създават равни възможности, постигат социална сигурност, гарантират устойчиво развитие и инвестират в бъдещето. Това е модерният социализъм на XXI век. Той е възможен чрез изграждане на един добре функциониращ, социално ориентиран Европейски съюз, който допълва и доразвива усилията на суверенните национални държави-членки. Съюз, основан на зачитането и споделянето на суверенитета, който не асимилира и не заличава националните държави, а ги прави по-силни чрез обединяване на силите им за постигане на общ просперитет. Постигането му минава през солидарните усилия на институциите и гражданите.

Днес трябва да дадем ясна алтернатива на експлоатацията и несигурността, тласкащи хората към заблудите на дясната политическа демагогия.

Тази цел ще бъде осъществявана на основата на принципите:

– отказ от неолибералния икономически модел и възстановяване на позициите на държавата в икономиката и социалната сфера;

– изграждане на единна европейска политика в икономиката, социалната сфера и външната политика на основата на балансиране на интересите на националните държави.

Принципите, заложени в нашата Програма "За България" и политиките, очертани във „Визия за България“, са нашият ориентир за спечелване на Европейски избори 2019. Ние, българските социалисти, днес отхвърляме статуквото у нас и в Европа и предлагаме промяна:

  • Изграждане на европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж;
  • Единен и демократичен европейски съюз, който уважава суверенитета на държавите членки;
  • Многогодишна финансова рамка в услуга на сближаването, на гражданите и на реалната икономика;
  • Силна и ефективна Кохезионна политика след 2020 г.;
  • Европейски съюз за младите ‒ по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения;
  • Устойчива миграционна политика, основана на солидарност и уважение към националните приоритети;
  • Европейският съюз ‒ самостоятелен фактор в глобалната политика.

 

1. Изграждане на Европейски социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж ‒ ключ към преодоляване на неравенствата:

– възстановяване и развитие на европейския социален модел, основан на социалната държава, доказал своята ефективност през предходните десетилетия и насочен към устойчив растеж, качествени работни места и социална справедливост;

– прилагане на практика на предложения от социалистите Европейски стълб на социалните права и реализирането му на европейско и национално равнище, за да се гарантират високи социални стандарти, социална защита за всеки, достойно заплащане, преодоляване на разликите в заплащането на мъжете и жените за еднакъв труд;

– бързо и съществено намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравенства и сближаване на доходите в рамките на ЕС, като в перспектива се въведат единни стандарти за определяне на минималната работна заплата и равнище на доходите, гарантиращо достоен живот на европейско равнище;

– създаване и прилагане на Европейска детска гаранция, която ще осигури на всяко дете качествено образование, жилище, храна и здравни услуги;

– защита на фундаменталното право на ЕС на свободно движение на хора; ние сме „за“ гарантиране на трудовите и социалните права на мобилните работници в ЕС за равно заплащане за една и съща работа, противопоставяме се на възникването на „втора категория европейски граждани“ и дискриминация по признак на националност;

 – подкрепяме запазването и разширяването на социалния диалог и колективното трудово договаряне;

– подкрепа за развитието и запазването на висококачествени, устойчиви и подлежащи на демократичен контрол публични услуги за всички;

– изграждане на силна европейска индустрия, която съхранява работните места, знанието и производството в Европейския съюз; прилагане на стратегия за реиндустриализация на ЕС, която да заличи задълбочаващите се регионални различия в съюза, да повиши неговата конкурентоспособност и качеството на труда; развитие на цифровизацията и разширяване приложението на изкуствения интелект;

– улесняване на малките и средните предприятия в достъпа до нови технологии и финансиране;

– общата селскостопанска политика и производството на храни трябва да се разглежда като неразделна част от новата икономическа политика на Съюза. Основна цел на тази политика е създаване на конкурентен селскостопански сектор и стабилно социално-икономическо развитие на селските райони.

– да се преодолеят диспропорциите между индустриалното и семейното фермерство по отношение на достъпа до финансиране, обработваемата земя, произвежданата продукция и нейната реализация, като по този начин се увеличи собственото производство на месо, плодове и зеленчуци;

– пътят към въглеродно неутрална икономика и европейска енергийна независимост е свързан с възраждане на ядрената енергетика; развитие на ядрената енергетика в България чрез строителство на нови мощности е приоритет за българските социалисти; осигуряване на нови трасета за пренос на природен газ, против опитите за ограничаване по политически път на развитието на европейската енергийна инфраструктура.

– националните мерки за енергийни помощи на домакинствата с нисък доход да бъдат подкрепени от европейски програми за екологична и енергийна ефективност; енергийната бедност е социален и екологичен проблем, недопустимо е милиони европейци да са изправени пред избора храна или отопление;

– създаване на Европейска програма за борба с бедността, която да допълва националните мерки; подкрепяме Европейската схема за осигуряване срещу безработица;

– разширяване на инвестициите в железопътна инфраструктура, дългосрочна стратегия за преминаване към електрически и водородни автомобили, подкрепа за чист градски транспорт и по-добро градско планиране.

2. Единен и демократичен Европейски съюз, който е близо до хората и уважава суверенитета на държавите членки:

– защита на човешките права и демократичните ценности като основа за пресичане на настъплението на крайнодесни и фашистки идеологии и организации в Европа;

– утвърждаване на равенството на всички граждани на Европейския съюз, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние, защото активната защита на правата на гражданите е най-добрата гаранция срещу всяка форма на насилие и принуда;

– насърчаване на свободата на словото и плурализма на мненията в средствата за масова информация; борба срещу медийния монопол на големите корпорации и манипулирането на публичния дебат в защита на техните интереси;

– противопоставяме се на опитите за въвеждане на „различни скорости“ на развитие в рамките на ЕС и на задълбочаването на разделението между държавите членки; ЕС ще бъде силен само ако работи системно за преодоляване на неравенствата, особено по отношение на икономическото развитие и благосъстоянието на гражданите;

– пълна интеграция на България в ЕС ‒ отпадане на Механизма за сътрудничество и оценка, присъединяване към Шенгенското пространство, финализиране на подготовката за членство в Еврозоната;

– край на двойните стандарти, които засягат негативно преди всичко страните от Централна и Източна Европа ‒ в Европейския съюз не може да има второ качество продукти и потребители;

– повече прозрачност и разширяване на демократичното начало във функционирането на ЕС; засилване на демократичния контрол над институциите на Съюза;

– по-силен ангажимент на националните парламенти в европейските дела;

– засилено участие на регионалните и местните власти във формиране на европейските политики.

3. Многогодишна финансова рамка в услуга на сближаването, на гражданите и на реалната икономика:

– ЕС може да постига общите цели само ако разполага с адекватен на икономическите и социалните си цели бюджет ‒ финансовите последици от излизането на Великобритания трябва да бъдат компенсирани с адекватни мерки и нови източници на финансиране;

– многогодишният бюджет да бъде обвързан с всеобхватна стратегия за развитието на ЕС и за стимулиране на публичните инвестиции както на европейско, така и на национално равнище;

– по-малка и по-ефективна администрация на европейските институции чрез поетапно намаляване на разходите и пренасочване на средствата към инвестиции с добавена стойност;

– отстояваме поставянето на ясни приоритети в европейския бюджет, които да отговарят на очакванията на гражданите ‒ финансово обезпечаване на Кохезионната политика с цел ускорено догонващо развитие на изоставащите региони, на Общата селскостопанска политика при справедливо разпределение на ресурсите, мерките в сферата на борбата с неравенствата, миграцията, образованието, науката и иновациите, сигурността и отбраната;

– ние сме за намиране на нови източници на финансиране, които не увеличават данъчната тежест за гражданите ‒ въвеждане на европейски данък върху финансовите транзакции, както и по-ефективно облагане на глобалните корпорации;

– приемане на законодателство на съюзно и национално ниво срещу укриване и избягване плащането на данъци, прането на пари, корупцията, данъчните убежища и офшорните зони;

– борба с неформалната икономика и недекларирания труд, които лишават гражданите от техните права и нанасят сериозен ущърб на данъчно-осигурителните системи в ЕС;

– засилване на контрола върху използване на средствата на европейско и на национално равнище по отношение на законосъобразността и целесъобразността на финансираните политики и проекти; подкрепяме създаването на европейска прокуратура и призоваваме всички страни-членки да се включат в инициативата; настояваме след започване на разследвания за злоупотреби с евросредства нейната компетентност бързо да се разшири и в посока разследване на организираната престъпност.

4. Силна и ефективна Кохезионна политика след 2020 г.

– отстояваме увеличаване на средствата в европейския бюджет за Кохезионна политика като ключов инструмент за солидарност и стимулиране на сближаването между държавите членки и техните региони; основна цел на Кохезионната политика да продължат да бъдат най-изоставащите региони в ЕС;

– в центъра на Кохезионната политика трябва да останат реалните инвестиции в растеж, заетост и балансирано териториално развитие по линия главно на безвъзмездното финансиране;

– настояваме за отстраняване на проявилите се недостатъци в прилагане на Кохезионната политика, като основните са дългите и сложни административни процедури, липсата на гъвкавост при управление на проектите и процедурата за съфинансиране;

– ние сме против въвеждане на каквито и да било фискални/макроикономически предварителни условия, които в крайна сметка водят до намаляване на публичните инвестиции от други източници, замяната на националните фондове с фондовете на ЕС и по-слаби от очакваните резултати;

– акцент трябва да бъде поставен върху конкретното въздействие и устойчивост на проектите на местно и регионално равнище.

 

 

5. Европейски съюз за младите ‒ по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения:

– необходимо е изработване на цялостна европейска стратегия за преодоляване на демографската криза, която да допълва националните мерки. Застаряването на населението и свиването на броя на хората в активна трудова възраст е спирачка за икономическия растеж в цяла Европа; не приемаме лесните решения, които предлагат работодателите за внос на работна ръка и засилване на регулираната имиграцията към ЕС;

– демографската ерозия засегна особено тежко държавите от Централна и Източна Европа, които загубиха милиони млади трудоспособни граждани заради трудовата миграция в рамките на ЕС. Днес всички тези държави страдат от намалена раждаемост и недостиг на трудови ресурси, което е сериозна бариера пред тяхното икономическо и социално развитие. Само изравняването на доходите за един и същи вид труд може да спре този процес и така да се подпомогне преодоляването на тежките регионални различия;

– прилагане на Европейския план за младежта при увеличаване на горната граница на възрастта до 30 години на Младежката гаранция и обезпечаване на финансиране от 5 млрд. евро годишно;

– изработване на цялостна европейска политика за гарантиране на равния достъп до образование през целия живот на всички граждани на страните членки;

– удвояване на финансирането и разширяване на достъпа и обхвата на успешни програми като „Еразъм+“, които да позволят на студенти, стажанти и работници да се възползват от тях, независимо от техния социален статус;

– настояваме за създаване на Европейски културен чек, който ще позволи на всеки млад европеец да създава или да посещава културни събития;

– акцентиране на демографската политика, младежта и децата в следващата Европейска комисия, вкл. чрез назначаване на комисар по тези въпроси.

6. Устойчива миграционна политика, основана върху съобразяване с националните интереси:

– днешните миграционни вълни са следствие от войните, безконтролната глобализация на икономиката и търговията, преследването на максимални печалби и безогледната консумация на природни ресурси, затова ние поставяме на първо място работата върху преодоляване на причините за засилената миграция към ЕС: съдействие за установяване на траен мир и стабилност, възстановяване и укрепване на държавността в пострадалите от войни райони, подкрепа за икономическото и социалното развитие на държавите, източници на миграция, и съвместни програми за контрол на миграционните процеси с транзитните страни;

– ефективна охрана на външните граници на ЕС чрез подкрепа усилията на националните институции и разширяване на капацитета на Европейската агенция за граничен контрол и брегова охрана (ФРОНТЕКС), в подкрепа на мерките, предприемани от държавите членки;

– ясно разграничение и различен подход по отношение на бежанци от войни и законна имиграция, основана на национални приоритети и правила, както и нелегална имиграция, подкопаваща сигурността и социалния мир в страните членки;

– стриктен контрол и ефективно управление на миграционните процеси на национално ниво, засилване на координацията на европейско равнище;

– ние сме категорично против ангажирането с международни инициативи като Пакта за миграция, последиците от който са обезсилване на контрола от страна на националните държави върху миграционните потоци;

– европейска солидарност с държавите, засегнати от миграция чрез засилена подкрепа от европейския бюджет.

7. Европейският съюз ‒ самостоятелен фактор в глобалната политика:

– утвърждаване на ЕС като сила на мира и активната подкрепа за стабилността и демокрацията в света;

– развитие на Общата външна политика и политика на сигурност при запазване на уважението към националните специфики и приоритети на отделните страни-членки;

– по-нататъшно укрепване на Службата за външно действие на ЕС и подобряване на обмена на информация и координацията с националните дипломатически служби; очакваме пълно съдействие от европейските представителства за българските граждани, постоянно или временно пребиваващи в страни извън ЕС;

– развитие на общата европейска отбрана като необходимо условие за гарантиране сигурността на държавите членки в условията на променящ се международен ред и нарастващи рискове;

– създаване на допълнителни възможности за борба с тероризма на европейско равнище чрез разширяване на обхвата на споделяната информация между службите за сигурност на страните членки;

– продължаване на процеса на интеграция на държавите от Западните Балкани с цел трайно гарантиране на мира, стабилността и просперитета в цяла Европа; укрепване на регионалното балканско сътрудничество; решаване в рамките на преговорния процес на въпросите от значим национален интерес, включително правата на българските малцинствени общности;

– изпълнение на набелязаните на Срещата на върха ЕС ‒ Западни Балкани в София мерки за подобряване на свързаността на региона и реализация на големите трансгранични проекти с отчитане и отстояване на българския национален интерес;

– възстановяване на диалога, развитие на добросъседството и ползотворно сътрудничество между Европейския съюз и Руската федерация; сегашната политика на конфронтация и санкции доказа своята неефективност и трябва да бъде заменена с отношения на прагматизъм, взаимно уважение и зачитане на легитимните интереси на страните;

– развитие на всеобхватните стратегически съюзнически отношения между Европейския съюз и САЩ;

– развитие и активно участие на ЕС в инициативата за икономическо сътрудничество с Китай „16+1“ и инициативата „Един пояс, един път“;  

– възстановяване на диалога на ЕС с Република Турция с акцент върху мира и сигурността на Балканите и в Близкия изток, спазването на човешките права и демократичните ценности;

– запазване на Източното партньорство като ключов инструмент за развитие на отношенията с източните съседи на ЕС; специално внимание към защитата на правата на българските етнически общности в Украйна и Молдова; ограничаване на контактите с правителства, които подкрепят и/или толерират крайнодесни и неонацистки организации;

– ангажиране на Европейския съюз в Черноморския регион с подкрепа за многостранното сътрудничество в търговията, туризма, развитието на транспортната и енергийната инфраструктурата; подготовка за надграждане на Черноморската синергия до макрорегионална стратегия на ЕС за Черно море.

В резултат на европейските избори БСП ще изпрати в ЕП своите представители, които заедно със социалистите, социалдемократите и другите представители на левицата от европейските държави ще отстояват общите, но също така и националните приоритети:

– за равенството като универсална ценност на левицата ‒ равенство на гражданите, равнопоставеност на държавите членки при реализацията на общите европейски политики;

– против приемането на пакета „Макрон“, предвиждащ регламенти в областите на трудовия пазар, финансите, инвестициите и търговията, които фаворизират едни държави-членки за сметка на други;

– за приемане без допълнителни условия в Шенгенското пространство, против продължаващото прилагане на Механизма за сътрудничество и оценка ‒ израз на политиката на „двойните стандарти“;

– за равноправно участие в общата енергийна политика на ЕС чрез изграждане на нови собствени ядрени мощности и развитие на транзитната газопреносна мрежа на територията на България;

– против Истанбулската конвенция, чиито текстове противоречат на българската конституция според Решение на КС;

– за обща миграционна политика, съобразена с интересите и изискванията на държавите членки, а не въпреки тях, против Пакта на ООН за бежанците;

– за продължаващата интеграция в ЕС на Западните Балкани, при решаване на въпросите от значим национален интерес в рамките на преговорния процес –  за българското историческо и културно наследство на територията на държавите кандидатки, както и правата на българските малцинствени общности;

– подкрепяме създаването на европейска прокуратура и призоваваме всички страни-членки да се включат в инициативата;

– подкрепяме последователно отмяната на санкциите, наложени от ЕС на Руската федерация.

 

  •  

 

Днес визията на българските социалисти не само поставя основни въпроси на нашето национално развитие, но и очертава някои от възможните решения на неравенството, бедността, демографските проблеми в рамките на един променен Европейски съюз. Необходимостта от нова икономическа, финансова и селскостопанска политика се доказва от неуспехите на Европейската комисия, доминирана от десницата.

            Бюджетните ограничения, съкращаването на социалните разходи, намаляването на трудовите доходи, растящите дългове на семействата са практическият израз на днешната европейска политика. Политиката, която има за последствие растящи отрицание, евроскептицизъм, прояви на краен национализъм, фашизъм и ксенофобия.

Социалистите в Европа сме политическата сила, която е призвана да промени ЕС. Ние предлагаме на европейските граждани път за постигане на социална сигурност, взаимно национално уважение, прогрес и благоденствие. Ключът към това развитие е новата социална държава, която предлага на своите граждани социална сигурност, гарантирано здраве и образование, защита на труда и ограничаване на експлоатацията.

Промяната в Европейския съюз и промяната на европейската политика са неизбежни и неотложни. Задължителна част от тази промяна е и промяната в България. На 26 май ние ще направим първата решителна крачка към тази промяна.

 Ние сме решени да преодолеем последствията от политиката на неолиберализма в икономиката и социалната сфера през последните три десетилетия. Заявяваме нашата решимост да отхвърлим натрапената на европейските общества неолиберална философия на развитието и социално– либералната политическа практика. Заедно с това трябва да се противопоставим на претенциите на консервативните политически среди и на крайния национализъм да определят посоката на европейското развитие.

Спечелването на европейските избори в България от Българската социалистическа партия е задължителната стъпка към промяна на десетилетното статукво.

Нашият изборен успех ще бъде победа на всички български граждани, които искат достоен живот в България, социална и отговорна държава, солидарно общество, социален и справедлив Европейски съюз!

                                                                                                                  (Приета с решение на заседанието

                                                                                                                 на 49-ия конгрес на БСП

                                                                                                                 на 26 януари 2019 г.)