45 проекта е реализирала Община Русе за периода 2006-2008 година

Русе:   Общо 45 проекта е подготвила и реализирала Община Русе за периода 2006 – 2008 година по различни европейски програми

Русе:

 

Общо 45 проекта е подготвила и реализирала Община Русе за периода 2006 – 2008 година по различни европейски програми. Справката от отдел „Устойчиво развитие” е изготвена на  базата  данни от  дирекциите на Община Русе и консултантските  фирми.

Първият по-голям проект е „Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците в град Русе”, чиято  стойност е 1 920 000 лв. и е  реализиран през 2006 година със средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната реда /ПУДООС/. Благодарение на този проект в Русе са изградени 400 площадки за контейнери за отпадъци и е закупена необходимата техника.

Следващият проект - „Подготовка на работни проекти, тръжна документация и изпълнение на строителен надзор за дейностите по закриване на 18 общински сметища, разположени на територията на 5 региона: Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол”, Europe Aid / 120520/D/SV/BG ” също стартира през 2006 година. Той е разработен от МОСВ, а  стойността му е 1 168 141 евро от програма  ИСПА. Проектът позволи рекултивацията на три селски сметища, намиращи се на територията на:

- с. Басарбово

- с.Сандрово,

- кв. „Средна кула”.

Друг по-крупен проект, одобрен през 2008 година, който е в процес на  реализация е „Ремонт, модернизация и оборудване на 10 детски ясли на територията на Община Русе” на стойност  6 482 260 лв. по компонент "Образователна инфраструктура". Според този проект 10 ясли на територията на Община Русе ще бъдат ремонтирани, модернизирани и оборудвани.

Следващият голям проект е по Национална програма от МОН „Съфинансиране на  проекти за енергийноефективно саниране на училищни сгради”, чиято стойност е 1 080 804 лв., разпределени по  540 402 лв. от  МОН и 540 402 лв. от Община Русе. Все още не е завършен, според проекта ще бъдат оптимизирани  разходите за отопление в 7 русенски училища.  

Сред успешните проекти на Община Русе са още „Дунавска култура – живото наследство”; ”Ученическа превантивно-здравна лаборатория”; създаването на  информационния център Europa Direct, както и проекта  „Излез на сцената по правилата – възможности и предизвикателства за младите музиканти”.