ЕК трябва да вземе предвид специфичните нужди на жените мобилни работници от всички възрасти и да предприеме конкретни стъпки за покриването им, препоръча Маруся Любчева

Комисията по правата на жените в ЕП прие изготвеното от българския евродепутат становище по "Европейски план за действие в областта на трудова мобилност" Европейската комисия трябва да вземе предвид специфичните нужди на жените мобилни работници от всички възрасти и да предприеме конкретни стъпки за покриването им в четирите области, засегнати в "Европейския план за действие за трудова мобилност"

Комисията по правата на жените в ЕП прие изготвеното от българския евродепутат становище по "Европейски план за действие в областта на трудова мобилност"

Европейската комисия трябва да вземе предвид специфичните нужди на жените мобилни работници от всички възрасти и да предприеме конкретни стъпки за покриването им в четирите области, засегнати в "Европейския план за действие за трудова мобилност". Под това становище се обединиха членовете на Комисията по въпросите на правата на жените и равнопоставеността на половете в ЕП относно "Европейския план за действие за трудова мобилност", който ще бъде гласуван от Комисията по заетостта и социалните въпроси. Членовете на Комисията по правата на жените, подкрепиха с 21 гласа "за" и двама "въздържали се", изготвеното от българският евродепутат от Групата на Партията на европейските социалисти (ПЕС) Маруся Любчева.

В приетото становище се отчита, че "мобилността на работна ръка е ключов инструмент в постигането на целите, заложени в Лисабонската стратегия" и че "динамиката на трудовия пазар създава сериозни затруднения за работниците, и особено жените с деца, принуждавайки ги да правят компромиси между професионалния и семейния живот".

Документът отправя призив към "Европейската комисия, да се заеме с проучване на половото измерение на трудовата мобилност и да препоръча гъвкави инструменти за преодоляване на съществуващите затруднения, пред които са поставени жените"

Становището също така призовава "държавите членки и работодателите да вземат предвид и да премахнат съществуващите препятствия пред женската трудова мобилност, осигурявайки равностоен достъп до работни места и ръководни позиции, равностойно заплащане, гъвкаво работно време, адекватни условия за здравни детски грижи, качествени възможности за обучение на децата, елиминиране на стереотипите, свързани с пола и тн."

Приетото становище препоръчва на "държавите-членки, на регионалните и местните власти активно да развиват специфична заетост, подготовка, образование, дистанционно обучение и езикови програми, за да създадат условия на труд, адекватни на нуждите на жените работници и да позволят създаването на трудов пазар, адекватен на нуждите на жените, което да позволи съчетаването на професионалния и семейния живот.