БСП взе решение за неподкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция

Янр 13, 2018 Новини БСП 0 2927

На днешното си заседание Националният съвет на БСП прие позиция за неподкрепа на ратификацията на Истанбулската конвенция.

 

ПОЗИЦИЯ

на Националния съвет на Българската социалистическа партия

по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие

 

Националният съвет на Българската социалистическа партия:

         - като подчертава, че насилието срещу жените, както физическо, сексуално, така и психологическо, е широко разпространено в обществото и трябва да бъде разглеждано като крайна форма на дискриминация и нарушаване на правата на човека;

         - като възприема, че насилието срещу жените, представлява системно нарушение на основните права и сериозно престъпление, което трябва да се санкционира като такова;

         - като отчита, че в обществото продължават да съществуват съвременни форми на робство и трафик на хора, които засягат основно жени;

         - като подчертава, че са необходими допълнителни мерки за насърчаване на жени, които са били жертва на насилие да потърсят помощ, както и да се гарантира, че те получават подходяща подкрепа в съответствие с техните потребности, информирани са за своите права и имат достъп до правосъдие;

         - като има предвид, че трябва да се сложи край на безнаказаността, като се гарантира, че извършителите се преследват и наказват;

         - като отчита, че гражданското общество, и по-специално организациите на жените, имат ключов принос за предотвратяването и борбата с всички форми на насилие и тяхната дейност следва да бъде призната, насърчавана и подкрепяна, за да могат да я извършват по възможно най-добрия начин;

         - като се води от убеждението, че само комбинация от политики, съчетаваща законодателни и незаконодателни мерки, в това число правни, съдебни, инфраструктурни, културни, образователни, социални и здравни дейности, както и равнопоставено участие на жените във всички области на обществото, може значително да намали насилието срещу жените  и последствията от него;

         - като подкрепя всички инициативи, кампании и усилия на Обединението на жените социалистки срещу насилието над жените и децата и постигане на равнопоставеност на половете

РЕШИ:

         БСП да предложи и внесе в Народното събрание  конкретни законодателни текстове, с които да гарантира ефективната борба  с насилието над жени и да се приложат на практика разпоредбите на Конвенция за защита на жените от всички форми на насилие:

1.    Промени в наказателното законодателство за най - строго преследване и наказване на насилниците;

2.    „Домашното насилие” да бъде инкриминирано;

3.    Да се инкриминира „преследването“ като поведение със заплашителен характер срещу конкретно лице;

4.    Да се криминализират „насилствените бракове” и „принудителното съжителство на съпружески начала”;

5.    Да се засили наказателната отговорност за нарушаване на заповед за защита от домашно насилие, като се предвидят по - високи санкции, особено за извършителите, които имат по няколко заповеди и/или нарушения на заповеди;

6.    Да се изградят Кризисни центрове във всеки областен град, като това стане държавна делегирана дейност.

В Конвенцията съществуват текстове, които разделят българското общество и могат да бъдат тълкувани разнопосочно.

ПГ на „БСП за България“  не подкрепя ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.