Момчил Неков: Инициативата за младежка заетост трябва да бъде по-приобщаваща

20.10.2017 г.

„Инициативата за младежка заетост трябва да бъде по-приобщаваща.” Това заяви Момчил Неков по време на обсъждане на оценката за изпълнението на инициативата в комисията по образование и култура на Европейския парламент

„Инициативата за младежка заетост” (ИМЗ) и схемата „Гаранция за младежта“ трябва да помагат на всички млади хора да се интегрират на пазара на труда, а не само на високо квалифицираните“, каза българският евродепутат. Неков обърна внимание на факта, че само една малка част от младите хора, между 15 и 24 годишна възраст, които не работят, не учат и не се обучават са били обхванати от ИМЗ. „Става въпрос за предимно високо квалифицирани млади хора, за сметка на по-ниско квалифицираните, неактивните и тези, които нямат регистрация в бюрата по труда“, коментира той.

Що се отнася до изпълнението на Гаранцията за младежта в България, ситуацията е сходна. Данните сочат, че мерките до този момент са предимно насочени към млади хора със средно и висше образование за сметка на нискоквалифицираните лица. Момчил Неков отбеляза, че основно предизвикателство в национален план продължава да бъде  броят регистрирани младежи в бюрата по труда, който остава сред най-ниските  в ЕС.

„За да бъде Гаранцията за младежта успешна, усилия трябва да се насочат към идентифициране на всички младежи, които попадат в категорията NEET, в това число икономически неактивните, хората с увреждания, отпадналите от образователната система и да се работи целенасочено с тях“, допълни Неков.

Схемата „Гаранция за младежта“ е политика, целяща да осигури за всички младежи на възраст до 25 години получаване на предложение с добро качество за започване на работа, обучение, професионална практика или провеждане на стаж в рамките на четири месеца, след като са напуснали системата на формалното образование или са останали без работа. ИМЗ е инструмент на ЕС, която има за цел да предоставя финансова подкрепа за региони, в които младежката безработица надхвърля 25 %.