Правителството предлага по - тежки санкции за купуването на гласове

  Противозаконното използване на СРС ще се наказва с лишаване от свобода и глоба, предвиждат промени в НК Правителството одобри промени в Наказателния кодекс

 

Противозаконното използване на СРС ще се наказва с лишаване от свобода и глоба, предвиждат промени в НК

Правителството одобри промени в Наказателния кодекс. С тях се цели криминализиране на престъпни състави, съдържащи се в Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, допълва се съставът за квалифицирана кражба, когато е извършена с платежен документ или данни от него, предвиждат се санкции за незаконното използване на специални разузнавателни средства и др.

Най-голяма част от предлаганите промени са свързани с предстоящото ратифициране на Конвенцията на СЕ за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие. Наред с „традиционно” извършваните сексуални престъпления срещу деца (изнасилване, блудствени действия, производство и разпространение на порнографски материали) се въвеждат нови форми на сексуална експлоатация на деца като склоняването им със сексуални цели и развращаването чрез използването на положение на надзор или влияние. Международният акт предвижда също така криминализиране на „използването на услугите на дете, което проституира”. Предложението на правителството е това деяние да се наказва с до 3 г. лишаване от свобода. Въвежда се наказателна отговорност не само за организатора на порнографски дейности с участието на деца, но и за техните „клиенти”, когато съзнават, че децата са били принудени да участват в такива действия. На наказателно производство ще подлежи и принуждаването, склоняването или карането на дете по какъвто и да е начин да присъства на актове на сексуално насилие или на сексуални актове, без дори да е необходимо то да взима участие в тях.

Още няколко изменения са свързани с подобряване на наказателно-правната закрила на децата. Според досегашната разпоредба на чл. 161 за лека и средна телесна повреда, причинена от близък родственик, наказателно преследване се възбужда само по тъжба на пострадалия. Нов текст предвижда това да става автоматично, ако престъплението е извършено срещу непълнолетен или е акт на домашно насилие, за който вече е имало издадена заповед за защита. 10 пъти се увеличава налаганата глоба за системното използване на деца за просия и става от 1000 лв. до 3000 лв. Значително се увеличават глобите за неправомерно наемане на работа на непълнолетни и малолетни – стават от 1000 лв. до 3000 лв. и първия случай и от 3000 лв. до 5000 лв. във втория. Продажбата на алкохол на лица до 18 г. ще се наказва не с до 500 лв., а с до 1000 лв. Когато това се върши системно, наказанието е лишаване от свобода до 3 г. и глоба до 3000 лв.

В съответствие с Конвенцията на СЕ за борба с трафика на хора в законопроекта се криминализира съзнателното използване (за развратни действия, принудителен труд, отнемане на телесни органи и др.) на лица, жертви на трафик. Предложеното наказание е от 3 до 10 г. затвор и глоба от 10 000 до 20 000 лв.

В законопроекта се предвижда завишаване на санкциите и за феномена, известен като „купуване на гласове”. Единият от предлаганите за промяна текстове предвижда който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, да се наказва със затвор до 3 г. или пробация. Предложението е лишаването от свобода да е до 5 г. и да е съпроводено с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. За организатора на купуването на гласове наказанието ще бъде до 5 г. затвор и глоба от 2000 лв. до 8000 лв.

С оглед защитата на правата на гражданите се криминализира разрешаването и разпореждането за използване на специални разузнавателни средства, както прилагането им и съхраняването на информация в нарушение на закона. Предвиденото наказание е лишаване от свобода от 1 до 5 г. и глоба до 5000 лв.

Законопроектът предлага наказателно-правна отговорност да носи и всеки, който противозаконно възпрепятства упражняването на контрол върху управлението или използването на средства от еврофондовете. Наказанието е до 2 г. затвор и глоба от 10 000 до 50 000 лв.

Предвид все по-широкото приложение на дебитни и кредитни карти и други платежни инструменти, които не са ценни книжа, нараства и броят на престъпленията, извършвани чрез тяхното използване или фалшифицирането им. Това обосновава предложението за допълнение на кодекса с нов квалифициран състав – когато кражбата е извършена чрез платежен инструмент или данни от него.

В предлаганите промени са усъвършенствани разпоредбите, свързани с налаганите наказания за присвояване на чуждо имущество, както и за преправяне на удостоверения за наследници, нотариални актове и други официални документи, с които се удостоверява или прехвърля право на собственост.

Други промени са свързани с прилагането на института на съкратеното съдебно следствие и с приспадането при определяне на наказанието на всяко задържане на лицето във връзка с престъплението, за което е осъдено.