Отбрана

Цел: Гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България чрез преодоляване на занижените способности, значителния некомплект от личен състав, системното недофинансиране, занижените критерии в подготовката, лошите условия на труд и ниска мотивация на личния състав на българските въоръжени сили

Мерки:

  1. Стратегически преглед на отбраната и изготвяне на Бяла книга за отбраната, План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили;
  2. Подобряване структурата и организацията на работа на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза;
  3. Инспекторатът на МО става основен орган за контрол;
  4. Изграждане на професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор и обучение, развитие и задържане на военнослужещите;
  5. Балансиране на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи. Ежегодно определяне на минималната работна заплата в сектора с коефициент, определен в Закона за отбраната и въоръжените сили;
  6. Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на сградния фонд за подобряване на условията на труд и осигуряване на общежития и семейни жилища за военнослужещи, които нямат такива;
  7. Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили. Наличната бойна техника се поддържа, ремонтира, модернизира до приемането на нова. Активно използване на агенциите на НАТО и ЕС за отбрана за реализирането на инвестиционни проекти на въоръжените сили;
  8. Изграждане на система за нарастване на силите и средствата, и резерв за нарастване на отбранителните способности на страната;
  9. Членството в НАТО – в центъра на отбранителната ни политика;
  10. Регламентиране сътрудничеството с ветераните и военнопатриотичните съюзи и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на българската армия.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи