Околна среда и зелена икономика

Цел I: Зелена икономика за устойчиво намаляване на въглеродните емисии

Цел II: Държавен ангажимент за намаляване на енергийната бедност и постигане на чиста природа и здрави хора

Мерки:

 1. Разширяване на системата за контрол на качеството на водите. Инсталации за пречистване на питейни води;
 2. План за залесяване на обезлесените територии около реките и язовирите;
 3. Разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те населени места с най-много жители и всички национални курорти;
 4. Държавата като собственик ще извършва санитарната и промишлената сеч и залесяването в държавните гори чрез държавните горски предприятия;
 5. Компесаторно залесяване на територии, засегнати от незаконни сечи и при изграждане на нова пътна инфраструктура поне колкото площта, покрита от нови пътища;
 6. Забрана за износ на дърва за огрев от държавните гори;
 7. Мораториум върху строителството на поне 300 м. от морския бряг;
 8. План за възстановяване на унищожени влажни зони по поречието на р. Дунав;
 9. Задължение на индустрията с високи въглеродни емисии ежегодно да финансира залесителни и/или рекултивационни дейности;
 10. Безвъзмездно държавно финансиране на общинските програми за подобряване качеството на въздуха, за сметка на 5% до 10% от преизпълнението на приходите в бюджета и/или бюджетни икономии, но не по-малко от 100 млн. лева годишно;
 11. Въвеждане на критерии за екологичните характеристики на земеделската земя при разпределяне на земеделските субсидии. Запазване качеството на почвите и почвеното плодородие. Стриктно спазване на „Нитратната директива“;
 12. Засилване контрола и самоконтрола при рециклиране и оползотворяване на масовите потоци отпадъци, вкл. и строителните отпадъци;
 13. Въвеждане на депозитна система за опаковки за еднократна употреба.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи