Предизборна платформа

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2023

МИР

Благоденствие, Солидарност, Прогрес

 

БСП поставя общественото благо и националните интереси на първо място.

 

Наши дългосрочни целиза България са:

 1. Осигуряване на благоденствиетобългарския народ и поставяне на обществения интерес над частните интереси и нерегулирания пазар.
 2. Осъществяване на социално-солидарен модел за държавно, икономическо, обществено и лично развитие.
 3. Защита на конституционния ред, отстояване на принципите на прогресивно развиваща се правова държава в мирен свят без войни. 

 

За постигането на тези цели определяме следните приоритети:

 • Последователна политика за ръст на доходите и покупателната способност на гражданите: въвеждане таван на цените на основни стоки и услугии укротяване на инфлацията, определяне на необлагаем минимум и реформа на данъчната система при гарантиране на фискална стабилност, семейно подоходно облагане, ръст на социалните плащания и по-високи пенсии;
 • Развитие на енергетиката, включително и ядрената, с дългосрочен държавен ангажимент за разработване на нови индустриални мощности и намаляване на енергийната бедност;
 • Реформа в образованието: нови учебни програми и един учебник по предмет; промяна в нормативите за издръжка на ученици и студенти и държавно финансирани научни проекти; увеличаване на учителските заплати и средствата за издръжка на средните и висши училища; 
 • Реформа в здравеопазването, с държавен ангажимент за достъп до здравна помощ на всеки български гражданин, увеличаване и задържане в страната на медицинските кадри; премахване статута на търговски дружества на държавните и общинските болници.
 • Приоритет на българските национални интереси, на независимостта и суверенитета на страната. Ненамеса във военни конфликти и опазване на мира и сигурността в страната.

 

С ясно съзнание за своята историческа отговорност и обществен дълг БСП ще работи за осъществяването на тези цели при възможно най-благоприятно за българските граждани политическо, икономическо и мирно решение на национални и световни проблеми. Съобразявайки се с водещите си програмни положения за осигуряване на общностен и личен просперитет при зачитане на конституционните норми, БСП работи за постигането тези цели, като се ангажира с историческия, политическия и експертния потенциал на своите членове и симпатизанти.           

 

 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Цел: Стъпки към достоен живот: социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите.

 

За младите:

 • Еднократна помощ при раждане: за първо дете – 600 лв., за второ дете – 1200 лв., за трето дете – 1700 лв., за всяко следващо – 300 лв.;
 • Еднократна помощ в размер на 7000 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад (обхваща над 9 000 родители);
 • Обвързване на размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата (ок. 60 000 майки);
 • Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки на 7000 лв. (обхваща над 6000 майки);
 • Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща близо 300 000 млади хора);
 • Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст (обхваща над 1 милион деца).

 

За работещите:

 • Увеличение на дневното обезщетение за безработица (минималното и максималното) съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход МОД (60%) ;
 • Увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10%.

 

За пенсионерите:

 • Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии (обхваща близо 1,3 милиона пенсионери);
 • Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“ (добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС) от 26,5% на 30% или повече;
 • Увеличение на добавка от Учителския пенсионен фонд (за учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), от 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0,5 на сто;
 • Безплатни лекарства за хората над 75-годишна възраст (или за пенсионерите).

 

За уязвимите:

 • Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;
 • Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот;
 • От 10 до 25 декември 2023 г. еднократна помощ от 100 лева за хора с увреждания (всички, които получават помощи от АСП- по чл. 20 от ЗХУ).

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Цел: Постигане на високо качество на образованието в съответствие със съвременните изисквания и с нуждите на българската икономика.

 

Средно образование:

 • Въвеждане на единен стандарт за управление на образователните институции;
 • Промяна на модела на финансиране на училищата с включване на критерии, отчитащи и резултатите от образователния процес. Бюджетно финансира не само за държавни и общински училища;
 • Въвеждане на нови учебни програми и учебно съдържание, съобразено със съвременните изисквания и с възрастовите и психологически особености на децата и учениците;
 • Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна;
 • Създаване на работеща система за максимално обхващане в образователните институции на всички,подлежащи на задължително образование;
 • Създаване на среда за обучение във всички училища и детски градини,отговаряща на съвременните стандарти;
 • Засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности за израстването  на родолюбиво, патриотично и националноотговорно младо поколение;
 • Възраждане на професионалното образование в съответствие с икономическите приоритети на страната;
 • Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия — професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната;
 • Осигуряване на необходимата квалификация на учителите за работа в съвременна образователна среда. Създаване на механизъм за контрол върху качеството на квалификацията на учителите. Последващата квалификация да се осъществява от висшите училища, които обучават педагогически кадри. Подкрепа на професионалното усъвършенстване на учителите чрез общински (районни) методически центрове и учители-методисти;
 • Преоценка на политиките по приобщаващото образование. Създаване на работеща система за подкрепа на деца и ученици със СОП и на талантливи ученици. Оптимизиране на системата на финансиране на центровете за подкрепа на личностното развитие;
 • Гарантиране на възможност за достъпен и пълноценен отдих чрез ремонт и поетапно възстановяване на държавните и общински бази за ученически отдих и спорт;
 • От 2024 г. увеличаване на еднократната помощ за ученици на 350 лв. и предоставяне на такава и  за учениците от пети до седми клас включително.

 

Висше образование и наука:

 • Обвързване заплащането в сфера висше образование и наука със средната работна заплата в обществения сектор, при следните минимални коефициенти: асистент - 1.1, доцент - 1.5, професор - 2 от СРЗ в ОС и докторантска стипендия 0,8 от СРЗ в ОС;
 • Значително увеличение на студентската стипендия и особено на тази, отпускана за постигнати резултати в учебния процес. Нов закон за  държавно  студентско кредитиране, обезпечаващ заплащане на обучението и издръжка на обучаемите, основан на най-добрите европейски практики;
 • Създаване на Фонд за финансиране на участието в научни изяви, за издаване на научни трудове и учебни помагала и за повишаване на езиковите, софтуерните и други професионални умения на академичния състав. Създаване на фонд за проектно финансиране на докторантски теми и разработки на студентски екипи. Връщане на Фонда за финансиране на научните изследвания в структурата на МОН;
 • Обновяване студентската общежитийна, спортна и културна база. Нормативни промени, насочени към подобряване на условията на живот и учене в студентските кампуси;
 • Зачитане времето на редовната докторантура за осигурителен стаж;
 • Промени в ЗВО и ЗРАС, насочени към повишаване нивото на теоретичните и практически знания на обучаемите и на научното ниво на академичния състав. Нормативни промени, които да позволят на университетите да имат по-гъвкава програмна, финансова и кадрова политика. Усъвършенстване на акредитацията на ВУ и атестацията на преподавателския състав, което да се случи след задълбочен анализ и дебат с академичната общност;
 • Увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследванияи иновации и с доказани постижения с цел развитието им като изследователски университети;
 • Популяризиране и рекламиране на българските висши училища и на българската рейтингова система в европейското и регионалното пространство.

 

Осигуряване на необходимите специалисти за развитие на страната:

 • Националнакарта „Образование— икономика“, изработена от държава, общинии бизнес. Обвързванена училищната мрежа и училищното обучение с регионалните планове за развитие;
 • Повишаване на достъпността на висшето образование чрез усъвършенстване на системата за финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите в приоритетни за държавата професионални направления;
 • Адаптиране на образованието към дигиталното поколение и създаване на динамична и добре работеща система на обучение в електронна среда;
 • Ново качество на управление и ново равнище на финансиране на научнитеизследвания и научната дейност;
 • Развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука, развойните центрове и центрове за технологичен трансфер; възможност на бизнеса да работи с тях.

 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел: Достъпни и качествени здравни грижи за всеки. Прозрачност и контрол на финансирането.

 

 • Премахване статута на търговски дружества на болниците;
 • Въвеждане на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони;
 • Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;
 • Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната;
 • Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9%;
 • Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;
 • Регионализация на здравеопазването;
 • Електронно интегрално здравно досие, съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му;
 • Премахване възрастовите ограничения за финансиране на „ин-витро” процедури; възможност от Центъра за асистирана репродукция да се финансират процедури с донорски материал.

 

 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Цел: Защита на българските национални интереси и гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната

 

 • Отстояване на възможностите за международен политически диалог и дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Противопоставяне на политиката на санкции и контра санкции, от които потърпевши са гражданите. Категорично противопоставяне на действия, които могат да въвлекат България във военния конфликт;
 • Активно регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани;
 • Последователна защита на националните ни интереси в отношенията с Република Северна Македония, вкл. в рамките на преговорния процес за присъединяване на страната в ЕС и отстояване на българските позиции пред нашите съюзници и партньори;
 • Противодействие на тенденциите за милитаризиране на Черно море и запазване на възможностите за разширяване на взаимодействие между страните от Черноморския регион в сфери като търговията, транспорта, туризма и енергетиката след края на военния конфликт. Нормализиране на дипломатическите отношения и поддържане на конструктивен диалог с Руската федерация;
 • Запазване и развитие на етническата, езиковата, културната и религиозната идентичност на исторически формираните български национални малцинства, както и на новосъздадените български общности по света. Нова стратегия за работа с българите в чужбина;
 • Защита на моралните и материални интереси на тракийските българи - в двустранните отношения с Република Турция ще отстояваме решаването на  въпроса за обезщетенията на тракийските бежанци и техните потомци.
 • Продължаване на работата по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
 • Усилия за професионализация и деполитизация на българската дипломатическа служба и системна работа за изграждане на подготвени кадри.

 

 

ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО, БОРБА С КОРУПЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Цел: Ефективно правосъдие, независима съдебната система, контрол и отчетност на главния прокурор. Край на недосегаемостта на висши длъжностни лица. Европейските стандарти за защита на правата на гражданите.

 

 • Налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор;
 • Нова съдебна карта, гарантираща равен достъп до правосъдие, бърз и справедлив процес, равномерно натоварване на работата на съдилищата;
 • Нов закон за промяна на структурата, функциите и правомощията на Антикорупционната агенция;
 • Законодателен процес, недопускащ лобистки и корупционни текстове;
 • Включване на съдилищата и Конституционния съд в ефективен национален механизъм за защита на човешките права;
 • Разширяване на правомощията на Омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд;
 • Реализиране на лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите (регресна отговорност);
 • Обезщетения за нарушаването на правата, защитени от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, от вреди, причинени от държавата и общините.

 

 

ИКОНОМИКА

Цел: Ускорен икономически растеж на основата на технологично и продуктово обновление, увеличаване на доходите и намаляване на неравенствата.

 

 • Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез преференциално и достъпно финансиране от Българската банка за развитие;
 • Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез частично или пълно покриване на риска чрез Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Подобряване на координацията между ББР и БАЕЗ с цел улесняване на износа;
 • Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;
 • Привличане на чужди и наши инвеститори в сектори с висока добавена стойност чрез държавни инвестиционни гаранции, данъчни преференции и преки държавни инвестиции чрез публично-частно партньорство;
 • Увеличаване на капацитета на Национална компания „Индустриални зони“ и развитие на индустриални зони в посока привличане на производители на стоки с висока добавена стойност;
 • Разширяване и подобряване на финансовата инфраструктура на Българската фондова борса. Свързаност на българския капиталов пазар с европейския и подкрепа за българските компании да привличат акционери от европейските фондови борси;
 • Прилагане на европейският и световен опит за изграждане на кръгова икономика  на основата на принципите на устойчивото развитие;
 • Ускорена цифровизация на стопанството ни като един от основните лостове за повишаване на пазарната ни конкурентоспособност;
 • Държавна подкрепа за бизнеса чрез по-тясно обвързване на външната ни политика с осигуряване на ефективен достъп до внос и износ на стоки, капитали и услуги.

 

 

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

Цел: Фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие.  Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове и програми. Тясно обвързване на фискалната политика с ускоряването на растежа на БВП. 

 

 • Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система. Всяка промяна в правилата на облагане ще са предмет на задълбочена обществена дискусия и предварителна подготовка;
 • Необлагаем минимум в размер прага на бедност, като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане;
 • Прилагане на широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС, в т.ч. за основни хранителни стоки, лекарства и медицински услуги, образователни услуги;
 • Равно данъчно третиране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове с данъчните ставки върху доходите от труд;
 • Фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво и прозрачност на местните финанси;
 • Преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините;
 • Увеличение делът на капиталови разходи в БВП и тяхната реализация главно чрез публично-частното партньорство;
 • По-широко използване на добрите европейски практики за бюджетно пряко и косвено подпомагане на селското стопанство, в т.ч. чрез инвестиционно коопериране с частния бизнес за възстановяване на преработвателната хранителна промишленост и затваряне цикъла на производство;
 • Качествени промени в цялостната организация по усвояването на европейските фондове, в т.ч. засилване на контрола на всички етапи на процеса и прякото обвързване на тези фондове с основните цели на икономическата ни политика.

 

 

ЕНЕРГЕТИКА

Цел: Устойчиво развитие на енергетиката на Република България.

 

Краткосрочни мерки

 • Подкрепа за социално слаби и енергийно бедни;
 • Предоговаряне с ЕК на Плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика“ с цел запазване на енергийния комплекс „Марица-Изток“ и гарантиране на функционирането на въглищната енергетика;
 • Промяна в правилата за търговия на електроенергия, които да гарантират вътрешния баланс на потребление (количествено и ценово), в това число, позволяващо ограничение на износа, особено при екстремни ситуации;
 • Възобновяване/продължаване на процедурата по проекта „АЕЦ Белене“;

Спиране на процедурата за концесиониране на „Топлофикация-София“.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи