Предизборна платформа

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА 2022 г.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Нашите стратегически приоритети са:

1. Справяне с икономическата и енергийна криза в страната, настъпили в резултат от войната в Украйна и дълго продължилата здравна пандемия от Covid 19.

2. Защита на социалните права на българските граждани, повишаването на доходите на работещите и пенсионерите.

3. Премахване на пазарният принцип в здравеопазването и образованието. Безплатно и общодостъпно образование и здравеопазване.

4. Нов модел на икономическо развитие. Разширяване и защита правата на работниците, подкрепа на малкия и средния бизнес, родното производство, индусктрия, земеделие.

5. Справедливост и съдебна реформа. Защита на конституционния ред и прилагане на принципите на демократична, социална и правова държава.

Българската социалистическа партия винаги е била разумната, стабилна и мъдра сила в обществено - политическия живот на страната.

Това е партията, която системно и последователно е отстоявала демократичните ценности, защитата на правата на българските граждани, както и техният социален статус и доходи.

БСП е била непримирим и основен противник на авторитарния модел на управление на ГЕРБ и движеща сила за настъпилите през последната година реформи в икономиката, индустрията, политиката по доходите и закрилата на децата и младите семейства.

През последните години България и светът са изправени пред поредица от кризи, които влиаят и върху политиката, и върху живота на гражданите.

Войната в Украйна и ескалацията на напрежението по тази линия доведе до икономическа и енергийна криза, които в последствие доведоха и до политическа, а скоро ще породят и продоволствена такава.

На този фон България доскоро беше стабилна в икономически аспект, но е все по-важно да има предвидимост и последователност, страната ни има нужда от парламент, както и от редовно избрано правителство.

I. ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО, РЕЗУЛТАТИ ОТ БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА И ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Цел: Отстраняване на политическото влияние върху съдебната система, недосегаемостта на висши длъжностни лица и двойния стандарт в прокуратурата. Поддържане на европейските стандарти за защита на правата на гражданите.

Мерки:

1. Налагане на съдебен контрол върху актовете на главния прокурор;

2. Нова съдебна карта, гарантиращ равен достъп до правосъдие, бърз и справедлив процес, уравновесено натоварване на работата на съдилищата;

3 . Нов закон, структура, функции и правомощия на Антикорупционна агенция;

4. Законодателен процес, недопускащ лобистки и корупционни текстове ;

5. Промени в Правилника за работа на НС, които да разпишат ясна и прозрачна процедура на законодателните инициативи.

6. Включване на съдилищата и Конституционния съд в ефективен национален механизъм за защита на човешките права;

7. Разширяване на правомощията на омбудсмана и Висшия адвокатски съвет да сезират Конституционния съд;

8. Реализиране на лична имуществена отговорност на длъжностните лица, които нарушават основните права на гражданите (регресна отговорност) ;

9. Обезщетения за нарушаването на правата, защитени от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, от вреди, причинени от държавата и общините.

II. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Цел: Постигане на високо качество на образованието в съответствие със съвременните изисквания.

Мерки за средното образование:

1. Засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности за израстването на родолюбиво, патриотично и националноотговорно младо поколение.

2. Въвеждане на единен стандарт за управление на образователните институции.

3. Промяна на модела на финансиране на училищата с включване на критерии, отчитащи резултатите от образователния процес. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища.

4. Пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците;

5. Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна;

6. Създаване на работеща система за максимално обхващане в образователните институции на всички, подлежащи на задължително образование;

7. Създаване на среда за обучение във всички училища и детски градини, отговаряща на съвременните стандарти.

8. Създаване на механизъм за проследяване на резултата от иновациите в иновативните училища и и приложението на най-ефективните иновативни практики в образователната система.

9. Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия — професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Ежегодно увеличение на учителските заплати и поддържане на нивото им над средната работна заплата за страната.

10. Създаване на механизъм за контрол върху качеството на квалификацията на учителите. Последващата квалификация да се осъществява от висшите училища, които обучават педагогически кадри.

11. Пълен преглед и преоценка на политиките по приобщаващото образование. Предприемане на конкретни действия за създаване на работеща система за подкрепа на деца и ученици със СОП и на талантливи ученици. Оптимизиране на системата на финансиране на центровете за подкрепа на личностното развитие.

Мерки за висшето образование и наука . Връзка между образование и икономика.

1. Обвързване заплащането в сфера висше образование и наука със средната работна заплата в обществения сектор, при следните минимални коефициенти: асистент - 1.1, доцент - 1.5, професор - 2 от СРЗ в ОС и докторантска стипендия 0,8 от СРЗ в ОС;

2. Значително увеличение на студентската стипендия и особено на тази, отпускана за постигнати резултати в учебния процес. Нов закон за държавно студентско кредитиране, обезпечаващ заплащане на обучението и издръжка на обучаемите, основан на най-добрите европейски практики;

3. Създаване на Фонд за финансиране на участието в научни изяви, за издаване на научни трудове и учебни помагала и за повишаване на езиковите, софтуерните и други професионални умения на академичния състав. Създаване на фонд за проектно финансиране на докторантски теми и разработки на студентски екипи. Връщане на Фонда за финансиране на научните изследвания в структурата на МОН;

4. Обновяване студентската общежитийна, спортна и културна база. Нормативни промени, насочени към подобряване на условията на живот и учене в студентските кампуси;

5. Зачитане времето на редовната докторантура за осигурителен стаж;

6. Промени в ЗВО и ЗРАС, насочени към повишаване нивото на теоретичните и практически знания на обучаемите и на научното ниво на академичния състав. Нормативни промени, които да позволят на университетите да имат по-гъвкава програмна, финансова и кадрова политика. Усъвършенстване на акредитацията на ВУ и атестацията на преподавателския състав, което да се случи след задълбочен анализ и дебат с академичната общност.

7. Увеличаване на държавното финансиране за университети за научни изследвания и иновации и с доказани постижения с цел развитието им като изследователски университети.

8. Популяризиране и рекламиране на българските висши училища и на българската рейтингова система в европейското и регионалното пространство.

Осигуряване на необходимите специалисти за развитие на страната

1. Национална карта „Образование — икономика“, изработена от държава, общини и бизнес.

2. Обвързване на училищната мрежа и училищното обучение с регионалните планове за развитие.

3. повишаване на достьпността на висшето образование чрез усъвършенстване на системата за финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите в приоритетни за държавата професионални направления;

4. адаптиране на образованието към дигиталното поколение и създаване на динамична и добре работеща система на обучение в електронна среда.

5. ново качество на управление и ново равнище на финансиране на научните изследвания и научната дейност.

6. развитие на центровете за върхови технологии и върхова наука, развойните центрове и центрове за технологичен трансфер; възмон‹ност на бизнеса да работи с тях; spin-off фирми.

III. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел: Достъпни здравни грижи за всеки. Прозрачност и контрол на финансирането

Мерки:

1. Премахване статута на търговски дружества на болниците;

2. Въвеждане на „ защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони ;

3. Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;

4. Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина и осигуряване на работно място в здравната система на страната;

5. Намаляване на ДДС върху лекарствените продукти и медицинските изделия на 9% ;

6. Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст;

7. Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;

8. Регионализация на здравеопазването

9. Електронно интегрално здравно досие, съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му.

10. Премахване възрастовите ограничения за финансиране на „ин-витро” процедури; възможност от Центъра за асистирана репродукция да се финансират процедури с донорски материал.

IV. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Цел: Стъпки към достоен живот: социален щит за младите, работниците, пенсионерите и уязвимите.

Мерки от 01.01.2023 г., със Закона за Държавния бюджет и Бюджета на ДОО и последващи:

За младите

1. Еднократна помощ при раждане: за първо дете – 500 лв., за второ дете – 1000 лв., за трето дете – 1500 лв., за всяко следващо – 200 лв.;

2. Еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на родители, които са осигурени минимум 24 месеца назад (обхваща над 9 000 родители);

3. Увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. (за 2021 г. това са 60 000 майки) ;

Коментар: изпълнено!, Майчинството през втората година вече е 710 лева (равно на МРЗ), но трябва да се следи при ново покачване на МРЗ да се покачва и майчинството.

4. Увеличаване размера на еднократната помощ за майки-студентки от 2880 лв. на 6500 лв. (обхваща над 6000 майки);

5. Еднократна помощ от 350 лв. за всички деца от първи до четвърти клас, давана в началото на всяка учебна година (обхваща 120 000 деца);

6. Безплатни учебници за всички ученици от 1 до 12 клас (обхваща над 580 000 ученика);

7. Нулев данък върху доходите от труд до навършване на 26 години (обхваща близо 300 000 млади хора);

8. Безплатни лекарства за всички деца до 14 г. възраст (обхваща над 1 милион деца);

9. Замразяване (мораториум) върху годишните такси за обучение за учебната 2022/2023 г. на студенти, докторанти и специализанти;

За работниците:

1. 850 лева МРЗ (минимална работна заплата), определена по приет автоматичен механизъм за определяне на минималната работна заплата съобразно издръжката на живота (50% от средната заплата през 9 месечието на текущата година);

2. Увеличение на дневното обезщетението за безработица (минималното и максималното) съобразно ръста на МРЗ (60%) и максималния осигурителен доход МОД (60%) – мин. 25,00 лв. и макс. – 100 лв.

3. Увеличение на средствата по Националния план за действие по заетостта с 10 %.

4. Необлагаем минимум в размер прага на бедност, като първа стъпка към прогресивно подоходно облагане;

За пенсионерите:

1. Осигуряване на по-високи доходи за пенсионерите чрез преизчисляване на всички пенсии (обхваща близо 1,3 милиона пенсионери);

2. Увеличение на т.нар. „вдовишки добавки“ (добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга (чл. 84 от КСО, във връзка с чл. 49 от НПОС) от 26,5% на 30% или повече;

3. Увеличение на добавка от Учителския пенсионен фонд (за учителите, които са придобили право на ранна пенсия от УПФ, но които се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО), от 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна учителска пенсия на 0,5 на сто;

4. Безплатни лекарства за хората над 75 годишна възраст (или за пенсионерите);

За уязвимите:

1. Създаване на държавни социални предприятия и финансиране на предприятия за хора с увреждания;

2. Законодателство в защита на хората с увреждания за гарантиране правото на труд и достоен живот;

3. От 10 до 25 декември 2022 г. еднократна помощ от 50 (100) лева за хора с увреждания (всички, които получават помощи от АСП- по чл. 20 от ЗХУ);

V. КУЛТУРА

Цел: Запазване и развитие на българската култура. Свобода на медиите.

Мерки:

1. Утвърждаване на принципа на демократизъм в културата и медиите като водещ за свободата на словото и художественото творчество

2. Устойчиво културно развитие, гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България

3. Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;

4. Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални библиотеки“. Реален виртуален достъп до техните фондове;

5. Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти и държавните медии;

6. Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;

7. Промени в медийното законодателство при широко обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани професионални общности;

8. Изработване на общовалидни критерии за финансиране на медиите с държавни и европейски средства , което да се извършва прозрачно, отчетно и без съмнения за политическо влияние;

9. Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.);

10. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност

11. Осъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него;

12. Закон за сценичните изкуства;

13. Законодателно регламентиране на меценатството, на обществените фондове и публично-частното партньорство в сферата на културата;

14. Активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите;

15. Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях ;.

16. Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници .

VI. ИКОНОМИКА

Цел: Ускорен икономически растеж на основата на технологично и продуктово обновление, увеличаване на доходите и намаляване на неравенствата.

Мерки:

1. Тясно обвързване на фискалната политика с деноминирането ускоряването и преструктурирането на растежа на БВП.

2. Подкрепа за малките и средните предприятия (МСП) чрез преференциално и достъпно финансиране от Българската банка за развитие;

3. Държавни гаранции за български предприятия за достъп до нови пазари чрез частично или пълно покриване на риска чрез Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ). Подобряване на координацията между ББР и БАЕЗ с цел улесняване на износа;

4. Намаляване на административната тежест и процедури, вкл. счетоводната отчетност за микропредприятията, дребните търговци и производители;

5. Привличане на чужди и наши инвеститори в сектори с висока добавена стойност чрез държавни инвестиционни гаранции, данъчни преференции и преки държавни инвестиции чрез публично-частно партньорство;

6. Увеличаване на капацитета на Национална компания „Индустриални зони“ и развитие на индустриални зони в посока привличане на производители на стоки с висока добавена стойност;

7. Разширяване и подобряване на финансовата инфраструктура на Българската фондова борса. Свързаност на българския капиталов пазар с европейския и подкрепа за българските компании да привличат акционери от европейските фондови борси.

8. Прилагане на европейският и световен опит за изграждане на кръгова икономика на основата на принципите на устойчивото развитие.

9. Ускорена цифровизация на стопанството ни като един от основните лостове за повишаване на пазарната ни конкурентоспособност.

10. Държавна подкрепа за бизнеса чрез по-тясно обвързване на външната ни политика с осигуряване на ефективен достъп до внос и износ на стоки, капитали и услуги.

VII. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

Цел 1 : Фискална стабилност за устойчиво социално-икономическо развитие;

Цел 2 : Прозрачно и ефективно управление на европейските фондове и програми;

Цел 3 : Тясно обвързване на фискалната политика с ускоряването на растежа на БВП.

Мерки:

1. Предвидимост и устойчивост на данъчно-осигурителната система. Всяка промяна в правилата на облагане ще са предмет на задълбочена обществена дискусия и предварителна подготовка.

2. Прилагане на широко използваните в ЕС практики за диференциран ДДС, в т.ч. за основни хранителни стоки, лекарства и медицински услуги, образователни услуги.

3. Равно данъчно третиране на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове с данъчните ставки върху доходите от труд;

4. Фискална децентрализация чрез преминаване към програмно бюджетиране на местно ниво и прозрачност на местните финанси;

5. Преразпределение на част от данъка върху доходите на физическите лица в полза на общините;

6. Облагане на свръхпечалбите в енергийния сектор с цел генериране на ресурс за адекватно и навременно подпомагане на домакинствата и бизнеса;

7. Увеличение делът на капиталови разходи в БВП и тяхната реализация главно чрез публично-частното партньорство.

8. По-широко използване на добрите европейски практики за бюджетно пряко и косвено подпомагане на селското стопанство, в т.ч. чрез инвестиционно коопериране с частния бизнес за възстановяване на преработвателната хранителна промишленост и затваряне цикъла на производство.

9. Качествени промени в цялостната организация по усвояването на европейските фондове, в т.ч. засилване на контрола на всички етапи на процеса и прякото обвързване на тези фондове с основните цели на икономическата ни политика.

VIII. ОКОЛНА СРЕДА И ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА

Цел I: Зелена икономика за устойчиво намаляване на въглеродните емисии

Цел II: Държавен ангажимент за намаляване на енергийната бедност и постигане на чиста природа и здрави хора

Мерки:

1. Забрана за износ на дърва за огрев от държавните гори и държавна политика за контол върху санитарната и промишлена сеч и залесителни програми и дейности;

2. Разширяване на системата за контрол на качеството на водите. Изграждане на инсталации за пречистване на питейни води;

3. Разширяване на системата за контрол на качеството на атмосферния въздух в 100-те населени места с най-много жители и всички национални курорти;

4. Задължение на индустрията с високи въглеродни емисии ежегодно да финансира залесителни и/или рекултивационни дейности;

5.Засилване контрола и самоконтрола при рециклиране и оползотворяване на масовите потоци отпадъци, вкл. и строителните отпадъци;

6. Въвеждане на депозитна система за опаковки за еднократна употреба.

IX. ЗЕМЕДЕЛИЕ

Цел I: Модерно земеделие , което изхранва България

Цел II: Осигуряване на жизнена среда и социален стандарт в селата и селските райони

Мерки:

1. Балансирано развитие на отрасъла чрез насърчаване на производството на различни култури и отглеждане на животни. Повишаване делът на добавената му стойност;

2. Подкрепа за зеленчукопроизводство , овощарство, биоземеделие и животновъдство;

3. Подкрепа за създаване на нови фамилни малки и средни земеделски стопансктва;

4. Ориентиране на земеделието в планинските и полупланинските райони към екопроизводство, култивирани билки и етерично-маслени култури и изграждане на преработвателни цехове за тези култури

5. Ориентиране на земеделието в планинските и полупланинските райони към екопроизводство, култивирани билки и етерично-маслени култури и изграждане на преработвателни цехове за тези култури

6. Държавни гаранционни схеми за управление на риска и реакция при настъпване на неблагоприятни климатични или пазарни условия за земеделските стопани;

7. Възстановяване на магистралната водопреносна инфраструктура на „Напоителни системи“ ЕАД с европейски и държавни средства с цел подпомагане на поливното земеделие;

7. Засилено залесяване и рекултивация на унищожени земеделски и горски територии ;

8. Поддържане на екологичен баланс при човешката дейност и опазване на аквакултурите в Черно море и р . Дунав;

9. Засилен държавен контрол върху вида и начина на използване на разрешени пестициди ;

10. модернизация в горският сектор, за преодоляване на липсата на работна ръка

X. ТРАНСПОРТ

Цел: Ускорено развитие на устойчива , балансирана и ефективна транспортна система до 2025 г.

Мерки:

1. Изграждане на железопътна инфраструктура, гарантираща достъпна, високоскоростна, сигурна и безопасна услуга. Обновяване налокомотивния, мотрисния и вагонния парк в рамките на две години;

2. Синхронизиране на разписанията в рамките на националната транспортна схема. Развитие на вътрешната и външната свързаност;

3. Усъвършенстване на електронната система за билети в полза на гражданите и комбиниране на различните видове транспорт;

4. Инвестиции в интермодалните терминали за съкращаване на транзитното време и превръщане на България в транспортен хъб;

5. Модернизация на пристанищата на р. Дунав и превръщане на реката в целогодишен плавателен коридор;

6. Модернизация на пристанище Варна и пристанище Бургас. Изграждане на Интермодален терминал на пристанище Варна – под Максуда.

7. Нов Закон за движение по пътищата, осигуряващ по-голяма безопасност на гражданите, свеждане до минимум броя на загиналите по пътищата и намаляване на пътния травматизъм;

8. Засилване контрола по пътищата чрез създаване на единен контролен орган;

9. Развитие на българските пощи, посредством навлизане на пазара на платежни услуги и финансово посредничество. Превръщане на „Български пощи“ в основен доставчик на куриерски и амдинистративни услуги в България ;

10. Увеличаване на размера на субсидиите на междуселищния транспорт в малките общини, отдалечените и трудно достъпните населени места;

11. Провеждане на единна транспортна политика с цел изграждане на качествена транспортната инфраструктура и въвеждане на обща, балансирана тарифна политика за различнте видове транспорт;

12. Повишаване качеството на транспортните услуги чрез подобряване подготовкта на кадрите на пътния и железопътния транспорт.

XI. ЕНЕРГЕТИКА

Цел: У стойчиво развитие на енергетиката на РБългария

Мерки:

І. Краткосрочни – до 3 месеца.

1. По проблема със снабдяването с природен газ:

- Мораториум на цените на газа за бита и държавни компенсации на лицензираните газови разпределители;

- Прилагане на модела за подпомагане на бизнеса “фиксирана цена-компенсация за разлика” по отношение на газовите доставки, аналогично на подхода при електроенергията

- Подкрепа за социално слаби и енергийно бедни

- Възобновяване на снабдяването с природен газ директно от „Газпромекспорт“ по съществуващия до края на годината договор;

- Започване на преговори за нов дългосрочен (минимум 10 годишен) договор с Газпромекспорт.

- Залагане на нова формула при определяне на цените на газа в дългосрочните договори. Устойчив баланс на компонентите при формиране на цената, с цел максимално изгодна икономическо предложение и сигурност на доставките.

2. Комуникация с ЕК и актуализация по плана за възстановяване и устойчивост в частта „Енергетика“ на база експертно и обществено обсъждане.

3. Оптимизиране управлението на енергийните дружества, включително чрез кадрови и структурни промени – ЕСО, Булгаргаз, Булгатрансгаз.

- Ревизия, преглед и план за действие на обявените процедури по ЗОП в ЕСО.

- Преобразуване на двустепенната форма на управление на дружествата в едностепенна. Първата е излишна при наличието на нивото БЕХ ЕАД;

- Анализиране и приемане на мерки по проблемите в ПАВЕЦ „Чаира“;

- Преоценка на условията за 3-те процедури по ЗОП, свързани с ПХГ „Чирен“.

4. Промяна в правилата за търговия на електроенергия, които да гарантират вътрешния баланс на потребление (количествено и ценово), в това число, позволяващо ограничение на износа, особено при екстремни ситуации.

5. Възобновяване/продължаване на процедурата по проекта „АЕЦ Белене“;

6. Спиране на процедурата за концесиониране на „Топлофикация-София“;

ІІ. Средносрочни – до 1 година.

1. Изработване и приемане на Стратегия за устойчиво енергийно развитие.

Акценти:

- Анализ на резултатите от стратегията 2009-2020 година. Анализ на състоянието на енергийния и мощностния баланс на странате от гледна точка на националната енергийна сигурност;

- Стратегическа рамка, основана на собствените енергийни ресурси и състоянието на енергийната ни система;

- Преоценка на дългосрочната прогноза за развитието на енергийния и мощностния баланс на страната;

- Развитие на електроенергийната мрежа от гледна точка на загубите и нивата на напрежение. Изграждане на „умни“ мрежи (т. нар. Smart grids);

- Баланс в развитието на държавната централизирана и частната децентрализирана енергетика;

- Програма за развитие на комплекса „Марица-Изток“, основана приоритетно на въглищните запаси;

- План-програма за развитие на АЕЦ „Козлодуй“ 7-ми и 8-ми блокове;

- Развитие на проектите за цялостно използване на хидроенергийния потенциал с приоритет:язовир„Яденица“, ХТК „Никопол-Турну Мъгурели“, ХТК „Силистра-Калъраш“;

- Спиране на стартирането на нови концесии за природните ресурси. Законова промяна;

- Преоценка на инвестиционните планове на ЕСО и „Булгартрансгаз“ ЕАД.

- Облекчаване на процедурите при изграждане на ВЕИ обекти и особено за присъединяване към мрежата;

- Инвеститорите, които изграждат такива обекти, да бъдат задължени да финансират за своя сметка 20 – 25 процента от генерираната мощност на обекта за съхраняване на произведената енергия.

2. Енергийна политика на България и ЕС

- Активна позиция на България по геополитическата ресурсна политика на ЕК, в съответствие с новата Стратегия за устойчиво енергийно развитие;

- Намиране на баланс в политиката на либерализация на енергийния пазар, в интерес на потребители и произодители с цел защита интересите на хората и индустрията;

- Разработване на актуализирана национална позиция по „Зелената сделка“;

- Провеждане на политика на активно търсене и координиране с позициите на страни-членки на ЕС със сходни на българските енергийни проблеми;

- Подготовка на национален енергиен експертен екип за участие в разработването, приемането и прилагането на политиката на ЕС.

ІІІ. Дългосрочни – до 4 години.

Цел I: Пресичане на лобистки схеми за управление на държавните дружества;

Цел I I : Намаляване на политическото влияние в дейността на дружествата;

Цел I II : Ефективно финансиране на развитието на държавната енергетика без рискове за държавна помощ;

Други стратегически инициативи:

- БЕХ ЕАД да се превърне от само финансов в оперативен холдинг;

- „Булгаргаз“ ЕАД и дейностите по търговията с продуктите на дружествата от БЕХ ЕАД да се консолидират в единна търговска компания на БЕХ ЕАД;

- „Булгартел“ ЕАД и дейностите по телекомуникациите в НЕК ЕАД да се консолидират в единна търговска компания на БЕХ ЕАД;

- Стратегическо придобиване от държавата на мажоритарни дялове от енергийни дружества, предстаавляващи национален, стратегически и пуббличен интерес. Акцент, върху тези, които представляват “естествен монопол” в сектора;

- Премахване на „топлинните счетоводители“.

XII. РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Цел I: Стабилност и по-голяма самостоятелност на икономическите региони за планиране

Цел II: Държавна политика по доходите, болничните заведения, образованието и транспортната свързаност за постигане на вътрешно-регионална конвергенция и сближаване между регионите и преодоляване на неравенствата

Мерки:

1. Държавна политика за насърчаване на развитието на всеки регион с оглед неговите икономически, социални и географски характеристики . Създаване на регионални съвети със специалисти от всички области за разработването на мащабни регионални проекти;

2. Ревизия на националните планове и програми за регионално развитие и преработването им с оглед съвременните условия и привеждането им в действие за създаването на икономически силни региони;

3. Създаване на Национален фонд за сближаване между регионите, насочен към изостаналите региони , който ще работи приоритетно за: Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар; Преференции за местни бизнес по смисъла на ЗКПО; Преференции от „Местни данъци и такси” за пършите пет години от същестшушане на нова стопанска единици. Безлихшени заеми от целеви инвестиционен фонд за МСП;

4. Доиграждане с ускорени темпове на автомагистрала „Хемус”, като стратегическа инфраструктурна връзка между София – Велико Търново – Варна. От бързото й завършване зависи развитието на икономиката в регионите в Централна и Североизточна България;

5. Максимално бързо доизграждане на автомагистралата от Южната ни граница с Гърция Кулата - Видин ( част от трасето е автомагистрала „Струма ”), с цел прихващане транзита на стоки от пристанище Солун, през България за Центрана и Западна Европа ( Коридор Ориент-Източно Средиземноморие), което е от значение за развитието на бизнеса в Западните региони;

6. Ускоряване изграждането на автомагистрала „Черно море”, като връзка между мегаполиса Истанбул-Бургас-Варна-Констанца (Коридор Север-Юг), ще увеличи транзита на стоки от Азия към Европа, и ще допринесе за икономически растеж и повишаване благостоянието на Източните региони;

7. Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, изграждане и модернизация на железопътните връзки със Сърбия, Република Северна Македония, пътни тунели Петрохан и Шипка, втори мост във Варна, фокус върху подобряването на четвъртокласната пътна мрежа;

8. Укрепване на местната икономика чрез инвестиции в индустриални паркове, бизнес инфраструктура и социални предприятия ;

9. Развитие на финансовата децентрализация на Общините, изготвяне на план за осъществяването й, който да е приет от всички общини;

10. Приоритетно инвестиране във ВиК инфраструктура, одит и пълна ревизия на ВиК Холдинга;

11. Подкрепа за регионални туристически продукти и подобряване на достъпа до туристическите обекти;

12. Привличане на бъдещи специалисти (ученици и студенти) чрез стипендии за завръщане в района;

13. Промяна на закона за Обществените поръчки, индексация на договори по ЗОП (заради повишаване на цените), при ясни правила, които да гарантират нулева възможност за злоупотреби; Модификация на Инхаус с цел прилагането му само в определени случай.

XIII. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

Цел : Защита на българските национални интереси и гарантиране на благоприятни външни условия за развитие на страната

Мерки:

1. Отстояване на възможностите за международен политически диалог и дипломатически усилия за прекратяване на войната в Украйна. Противопоставяне на политиката на санкции и контра санкции, от които потърпевши са гражданите. Категорично противопоставяне на действия, които могат да въвлекат България във военния конфликт.

2. Активно регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и продължаване на политиката на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани;

3. Последователна защита на националните ни интереси в отношенията с Република Северна Македония, вкл. в рамките на преговорния процес за присъединяване на страната в ЕС и отстояване на българските позиции пред нашите съюзници и партньори;

4. Противодействие на тенденциите за милитаризиране на Черно море и запазване на възможностите за разширяване на взаимодействие между страните от Черноморския регион в сфери като търговията, транспорта, туризма и енергетиката след края на военния конфликт. Нормализиране на дипломатическите отношения и поддържане на конструктивен диалог с Руската федерация.

5. Запазване и развитие на етническата, езиковата, културната и религиозната идентичност на исторически формираните български национални малцинства, както и на новосъздадените български общности по света. Нова стратегия за работа с българите в чужбина;

6. Защита на моралните и материални интереси на тракийските българи - в двустранните отношения с Република Турция ще отстояваме решаването на въпроса за обезщетенията на тракийските бежанци и техните потомци.

7. Продължаване на работата по присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

8. Усилия за професионализация и деполитизация на българската дипломатическа служба и системна работа за изграждане на подготвени кадри.

XIV. БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Цел: България в ядрото, а не в периферията на Европейския съюз. Недопускане прилагането на двойни стандарти и развитие на Съюз на две (и повече) скорости

Мерки:

1. Ефективно оползотворяване на всички инструменти и целия потенциал на финансовия пакет „Следващо поколение ЕС“; ускоряване на прилагането на Националния план за възстановяване и устойчивост;

2. Активно участие на България в изграждането на европейски Социален съюз, подкрепен от нов икономически модел на развитие и растеж за преодоляване на неравенствата и преход към зелена и цифрова икономика;

3. Приемане на България в Шенгенското пространство без допълнителни условия;

4. Присъединяване към Еврозоната след задълбочен анализ на рисковете и само при пълни гаранции за доходите и спестяванията на българските граждани и защита на българската икономика;

6. Европейски съюз на младите – по-добър живот и активно демократично участие на бъдещите поколения;

7. Европейски съюз като самостоятелен фактор в глобалната политика, който развива Обща външна политика и политика на сигурност в интерес на европейските граждани;

8. Осъвременяване на процедурата по изработването на българските позиции при подготовката на решения в рамките на ЕС и отчитане на специфичните български национални интереси.

XV. ОТБРАНА

Цел: Гарантиране на териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България чрез преодоляване на занижените способности, значителния некомплект от личен състав, системното недофинансиране, занижените критерии в подготовката, лошите условия на труд и ниска мотивация на личния състав на българските въоръжени сили.

Мерки:

1. Стратегически преглед на отбраната и изготвяне на Бяла книга за отбраната, План за организационно изграждане и развитие на въоръжените сили;

2. Подобряване структурата и организацията на работа на администрацията, повишаване компетенциите на служителите и издигане ролята на военната експертиза;

3. Изграждане на професионална и привлекателна система за привличане, набиране, подбор и обучение, развитие и задържане на военнослужещите;

4. Балансиране на инвестициите в отбраната между хората, въоръжението и техниката, бойната подготовка и инфраструктурата. Повишаване на основното месечно възнаграждение за най-ниското звание за всяка категория военнослужещи . Ежегодно определяне на минималната работна заплата в сектора с коефициент, определен в Закона за отбраната и въоръжените сили;

5. Подобряване на инфраструктурата чрез ремонтиране на сградния фонд за подобряване на условията на труд и осигуряване на общежития и семейни жилища за военнослужещи, които нямат такива;

6. Синхронизирана модернизация на въоръжението и техниката за трите вида въоръжени сили . Наличната бойна техника се поддържа, ремонтира, модернизира до приемането на нова. Активно използване на агенциите на НАТО и ЕС за отбрана за реализирането на инвестиционни проекти на въоръжените сили;

7. Изграждане на система за нарастване на силите и средствата, и резерв за нарастване на отбранителните способности на страната;

8. Регламентиране сътрудничеството с ветераните и военнопатриотичните съюзи и организации за патриотичното възпитание на младежта и издигане престижа на българската армия.

XVI. ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

Цел: Държавата създава защитна стена за опазване сигурността и собствеността на гражданите. Борба с престъпността и корупцията.

Мерки:

1. Адекватна и ефективна реакция от страна на властите на всички престъпления, преодоляване на чувството за безизходица и незащитеност в гражданите. Недопускане на безнаказаност за престъпниците и битовата престъпност ;

2. Освобождаване на икономиката от паяжините на организираната престъпност. Изкореняване на корупцията като технология на управление;

3. Ограничаване на основните криминогенни фактори – увеличаваща се бедност, изхвърлянето на част от младото поколение от естествената им среда или социална класа, нарастваща употреба и разпространение на наркотици, ограничаване присъствието на международната организирана престъпност и непозволяване дислоцирането на големи международни престъпни групировки;

4. Подобряване на разпределението на полицейските служители с цел ефективно противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, намаляване на битовата престъпност, с особено внимание към селата и малките населени места ;

5. Подобряване на координацията в дейностите на структурите в системата за защита на националната сигурност или правоохранителните органи с цел Пресичане на основните форми на организирана престъпност в икономиката – измамите с ДДС, прането на пари , контрабандата с горива и акцизни стоки, корупцията при обществените поръчки;

6. Ликвидиране изцяло на каналите за трафик на хора през територията на страната чрез Изграждане на съвместни екипи между ДАНС и МВР, в партньорство със службите на страните от ЕС;

7. Изготвяне на концепция и план за Изграждане на национална система за видеонаблюдение в населените места и по пътищата;

8. Нова концепция и стратегия за борба с корупцията и нов антикорупционен кодекс ;

9. Нова „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармериен състав и транспортна техника. Всеки пост отговаря за не повече от три села;

10. Пълно обезпечаване на криминалната полиция със съвременна криминалистична техника и експерти за повишаване разкриваемостта на криминалните престъпления от всякакъв характер ;

11. Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.);

12. Нов закон за МВР. Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители;

XVII. МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Цел: Подобряване качеството на живот на гражданите чрез практикуване на укрепваща здравето двигателна активност и спорт. Възстановяване престижа на българския спорт за успешно участие на големи международни спортни форуми и на Олимпийски игри.

.

Мерки:

1. Увеличаване на размера на средствата в бюджетите на Министерството на младежта и спорта и на общините за спорт в свободното време, спорт за всички и рекреативния спорт;

2. Широк достъп до спортни съоръжения и места за практикуване на спорт във всяко едно населено място;

3. Единни стандарти за спортна инфраструктура на национално и местно ниво;

4. Национална мониторингова система за измерване и оценка на двигателната годност и здравния статус на българското население;

5. Съдържателна и структурна промяна в бюджетната политика на ММС. Повишаване източниците на финансиране на спорта и контрол върху изразходването на средствата ;

6. Ново качество на физическото възпитание и спорта в училище чрез въвеждане на нови спортове, нови видове двигателни активности и традиционни игри;

7. Координационна структура за взаимодействие между Министерство на младежта и спорта, министерство на образованието и науката, министерство на здравеопазването, общините, училищата и университетските структури;

8. Национална програма за научно осигуряване в спорта и възстановяване на центровете за олимпийска подготовка на елитните спортисти;

9. Възстановяване на общественото начало в спорта чрез създаване на регионални съвети за спорт, работещи съвместно с общини, спортни организации, училища, университети и други държавни структури.

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи