Групата на социалистите и демократите в ЕП призовава за нова посока за Европа

В писмо, в което приветства новоизбраните Членове на Европейския парламент на тяхната първа пленарна сесия в Страсбург, лидерът на Групата на социалистите и демократите в ЕП Мартин Шулц представи в 11 точки очакванията си от новото председателството на Европейската комисия

В писмо, в което приветства новоизбраните Членове на Европейския парламент на тяхната първа пленарна сесия в Страсбург, лидерът на Групата на социалистите и демократите в ЕП Мартин Шулц представи в 11 точки очакванията си от новото председателството на Европейската комисия.

 

1. Нов План за икономическо възстановяване на Европа, основан на подобрена координация на европейските макроикономически политики и инструменти, и нова индустриална политика, насочена към създаването и запазването на равнището на заетост, посредством координирани и достатъчни инвестиции в създаването на работни места и екологията.

 

2. Европейски Пакт за заетостта, който да се основава на споразумение между всички държави членки, Европейските институции и социалните партньори, за съвместни действия на европейско и национално ниво, с цел запазване на равнището на заетост, осигуряване на нови и по-добри работни места, справяне с масовата безработица - особено сред младите хора - насърчаване на равното заплащане и подобряване на правата и условия за работа на трудещите се, като тези мерки трябва да включват и преразглеждане на Директивата за свободното движение на работна ръка.

 

3. Нова Харта за правата на жените, която да насърчава равнопоставеността на половете и да премахне пречките за по-пълно участие на европейските жени във всички аспекти на икономическия, социалния, културния и политическия живот.

 

4. Пакт за социален напредък, който да уточнява, че нито икономическите свободи, нито условията на конкуренция, могат да бъдат поставяни над основните социални права, включително правото на стачни действия и правото на асоцииране, както и да се предприемат мерки за справяне с всички социални последици на кризата, да се предотврати нарастване на бедността, неравенството и социалната изолация; като паралелно на тези мерки трябва да бъде включена клауза за социалния напредък в основния закон на ЕС.

 

5. Ефективно регулиране и контрол на финансовите пазари, което да покрива всички финансови играчи и инструменти.

 

6. По-силни и по-ефективни Европейски финансови инструменти, включително и нова инициатива за Еврооблигациите.

 

7. Нова взаимна солидарност между държавите членки - обща европейска пътна карта за излизане от кризата, която трябва да запази устойчиви социалните и пенсионните системи в тези държави членки, които са най-тежко засегнати от кризата, което да им позволи да финансират пълния пакет от мерки, включени в рамките на Европейския план за икономическо възстановяване и Пакта за заетостта.

 

8. По-разбираеми и координирани външни действия от страна на ЕС спрямо нашите партньори по света и най-вече САЩ. Тези външни действия трябва да насърчават спешна, обща Европейска пътна карта за глобално споразумение, което да бъде постигнато в рамките на срещата на Г-20 и да е основано на координирани действия за създаване на нови работни места на световно равнище, глобално регулиране и контрол на финансовите пазари, глобално споразумение по въпросите на климата и помощ за развиващите се страни. 

 

9. Последователна Европейска икономическа стратегия за периода след 2010 г., фокусирана върху взаимната необходимост от икономически, социален и екологичен напредък, основната цел на който да е преходът към по-честна, по-всеобхватна, екологично-ефективна икономика на знанието, която да замени едновременно и Лисабонската стратегия, и стратегията за устойчиво развитие, както и да даде на ЕС адекватните инструменти за координиране, в частност що се отнася до социалния и екологичния стълбове.

 

10. Нова правна рамка, която да гарантира и изясни правния статус на публичните услуги на територията на Европа

 

11. Европейски бюджет, съизмерим с предстоящите предизвикателства, който да точно да отразява приоритетите на Съюза и неговите граждани.