Общинската избирателна комисия в Силистра остави без уважение сигнала подаден от Димчо Кьосев

  Силистра: Общинската избирателна комисия остави без уважение сигналното писмо и уведомлението, подадени от Димчо Нейков Кьосев

 

Силистра: Общинската избирателна комисия остави без уважение сигналното писмо и уведомлението, подадени от Димчо Нейков Кьосев. През миналата седмица Кьосев в качеството си на кандидат за кмет на община Силистра МИ 2007 подаде до ОИК две писма с искане за прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на община Силистра инж. Иво Андонов.

В сигнално писмо Кьосев посочва, че като управител на Сдружението с нестопанска цел „Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа" кметът на общината инж. Иво Андонов е в нарушение на чл. 41, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, тъй като въпреки, че сдружението не е търговско дружество по смисъла на Търговския закон, то извършва търговска дейност.

Във второто си писмо под формата на уведомление Димчо Кьосев сезира ОИК, че кметът Андонов е в нарушение на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА. Според него независимо, че в търговския регистър на Агенцията по вписванията няма данни за участието на Иво Андонов в търговско дружество „КИПКОМ" ООД, справка в действащия все още Търговски регистър на Силистренски окръжен съд показва, че името на кмета фигурира, позовавайки се на Удостоверение за актуално състояние от 14.12.2007 г.

На първото си заседание на 31 март 2009 г. ОИК Силистра взе решение да започне процедура по предсрочно прекратяване пълномощията на кмета на общината като във връзка с това го задължи той да представи писмени възражения по предоставените му документи.

В законоустановения срок вчера - 7.04.2009 г. ОИК разгледа на ново заседание внесените от инж. Иво Андонов възражения и доказателства и след тяхното обсъждане прецени, че няма законови основания за предсрочно прекратяване на пълномощията му. 

По казуса „КИПКОМ" ООД със седем гласа „за" и четири гласа „против" комисията взе решение да остави без уважение уведомлението от Димчо Кьосев. Без уважение бе оставено и сигналното писмо на Кьосев за „Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие „Дунавска Добруджа" при вот на комисията десет гласа „за" и един глас „против".