ЮРИДИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ НС НА БСП В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА КРИЗА

Май 28, 2020 Новини БСП 0 658

28.05.2020

                                                                      Другари,

Относно изпратен проект за решение на НС на БСП с предложение за взимането му неприсъствено или т.нар. „решение на подпис”, искаме да предоставим на вашето внимание нашето становище, за да се избегне евентуално объркване или дезинформация по темата:

1. Обръщаме внимание на членовете на НС, че въпросите, свързани с провеждането на отчетно-изборна кампания, насрочване на дата, час и място на 50-ия конгрес, избора на председател са решения, които вече са взети от НС на БСП в поредица от свои заседания, а именно:

1.1. На 17 ноември 2019 г. НС на БСП взе решение за провеждане на пълен цикъл отчети и избори в Българската социалистическа партия като със същото се определя периодът на провеждане му за времето от 01.12.2019 г. до 15.05.2020 г, както и срок за провеждане на отчетно-изборните събрания на основните партийни организации/ от 01.12.2019 г. до 31.01.2020 г./, на общите събрания на общинските/районни/ и градски партийни организации/ в периода от 15.02.2020 г. до 15.03.2020 г./, на пряк вътрешно-партиен избор за председател на БСП /в периода от 15.03.2020 г. до 25.04.2020 г./ и периода за провеждане на Конгрес /от 01.05.2020 г. до 15.05.2020 г./.

1.2. На 14 декември 2019 г. НС на БСП със свое решение насрочи датата за провеждане на пряк вътрешнопартиен избор за председател на БСП, съответно на 26 април 2020 г. и в случай на балотаж да бъде проведен на 3 май 2020 г.

1.3. На 23 февруари 2020 г. НС на БСП взе решение, с което определи конкретна дата за провеждане на 50-ия Конгрес на БСП / 9 и 10 май 2020 г./ и утвърди поименно работните групи, които да подпомогнат неговото нормално провеждане.

2. На 12 март НС на БСП взе неприсъствено решение „на подпис” за временно спиране /не прекратяване!/ на отчетно-изборната кампания и провеждането на вътрешнопартиен избор на председател на БСП, водени от грижата за здравето на хората във връзка с възникналата епидемиологична обстановка в страната и в изпълнение на Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с която се разпорежда да се преустановят всички масови мероприятия, на които се събират много хора на закрито. 

В същото това решение, „взето на подпис” от членовете на НС на БСП и без оспорване на неговата законосъобразност, националният орган възложи на ИБ на НС на БСП да следи за епидемиологичното обстановка в страната и в зависимост от нейното развитие, да предложи проект на решение на НС на БСП за възстановяване на отчетно-изборната кампания и провеждането на вътрешнопартийния избор за председател със съответните нови срокове за тях, съответно и за 50-ия Конгрес на партията.

Решението беше взето, без възражение от никой от членовете на НС на БСП.

3. В изпълнение на взетото неприсъствено решение на НС на БСП от 12 март 2020 г. по т.2, ИБ на НС на БСП изпрати до членовете на НС на БСП проект за решение, с което предлага възстановяването на временно спряната отчетно-изборна кампания и провеждането на пряк вътрешнопартиен избор за председател на партията, веднага след отпадането на забраната за провеждане на всякакви организирани мероприятия, които водят до събирането на групи над 10/десет/ лица или след въвеждане на изключение по мярката, даваща възможност за провеждане събрания и конференции.

Идентично, с решението от 12.03.2020 г. , проектът за решение съдържа точка, с която НС да възложи на ИБ на НС на БСП да свика редовно присъствено заседание на НС на БСП, в съответствие с устава, още в първата седмица след отпадането на забраната за провеждане на публични мероприятия на закрито.

4. Възможни са два случая на вземане на решения: от лица, които формират орган на едно ЮЛ, напр. НС на БСП - стр. 203 от„Гражданско Право на НРБ Обща част Дял II”на проф. Витали Таджер, изд. „Наука и Изкуство”.

Законосъобразността на акта се доказва от съдържанието и легитимността на волеизявлението, изразена лично: писмено с полагане на личен подпис или устно в присъствена форма. Легитимността на едно решение или гражданско волеизявление не зависи от неговата форма – устна или писмена, освен в случаите, които са предвидени изрично в закон. /нотариално производство, разпореждане с вещни права, права на интелектуалната собственост, споразумения със стопански интерес над определена стойност и др./

В подкрепа на горното, може да бъде приведен в пример Устройствения правилник на МС и на неговата администрация, според който при неприсъствено приемане на акт, той се представя за подпис на всички членове на МС с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск и се счита за приет, ако бъде подкрепен с „да” от повече от половинато от тях. /чл.9, ал.2/.

5.Действително, в чл. 6 от Устава на БСП е записано, че събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половинато им членове. Не е записано, че присъствието задължително трябва да е лично на място, онлайн и др.

Искаме да припомним, че практиката да се взима решение на НС на БСП неприсъствено и „на подпис”, е стара и утвърдена практика, която съществува в партията отдавна и е ползвана от други национални ръководства досега. Например, Решение на НС на БСП от 20.03.2012 г. за утвърждаване кандидат на БСП за кмет на община Кнежа, Решение на НС на БСП от 08.06.2014 г. за участие в частични местни избори, през 2013 г., 2015 г. и т.н.

Неведнъж, в предизборни кампании за избор на кметове и общински съветници, когато членовете на НС правят кампания в страната и нямат възможност да присъстват на заседание, а някой от кандидатите ни се откаже в последния момент, се е налагало взимането на такива „решения на подпис” от НС, за да може БСП да регистрира друг кандидат в избирателните комисии, преди изтичане на крайните срокове, според изборното законодателство.

6. Европейска практика. Съветът на ЕС също премина към приемане на решения „на подпис“ или чрез писмена процедура. Причина са затрудненията, свързани с коронавируса. Държавите изпращат протоколи, в които съобщават, как гласуват по дадено предложение. На 26 март 2020 г. Европарламентът за първи път използва възможността за гласуване от разстояние. Депутатите, които не са успели да пристигнат за 12 часово заседание в Брюксел, са гласували там, където се намират и ще изпратят протоколите в ЕП.