Момчил Неков: Изграждането на гъвкави модели между бизнеса и образованието трябва да бъдат приоритетни

Под потронажа на евродепутата, в Силистра се проведе форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“

„През последните няколко години проектите за дуално образование показаха, че сътрудничеството между образованието и бизнеса е от ключово значение за постепенното внедряване на дуалната форма на обучение у нас. Без прякото участие на бизнеса, този процес няма как да се случи. Споделям виждането, че бизнесът и образованието трябва да носят споделена отговорност за обучението и развитието на кадри“. Това каза евродепутатът от Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Момчил Неков при откриването на форум „Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите“ в Силистра. Той каза, че в името на едно по-добро бъдеще за Силистра и региона, образованието и бизнесът трябва да работят заедно, ръка за ръка, за да се постигнат устойчиви резултати. Евродепутатът обясни, че според Европейски център за развитие на професионалното обучение, до 2025 г. 49 % от всички нови работни места в ЕС ще изискват високо ниво на квалификация, 40 % — средно ниво на квалификация, а само 11 % — ниско ниво на квалификация или никакви квалификации. В ЕС 40 % от работодателите изпитват трудности при намирането на служители с правилни умения, в България 54% от българските работодатели имат този проблем. В ЕС 66% от компаниите осигуряват обучение за своите служители, докато в България това правят 31% от компаниите.

„Статистиките говорят за несъответствие между кадрите, които образователната система възпроизвежда и това, което се търси на пазара. Този феномен засяга както физическите лица, така и предприятията, като създава недостиг на кандидати и съответно безработица. В контекста на тези данни една от основните препоръки в резолюцията на Европарламента, по която работих, е да се обърне специално внимание на пограничните и отдалечените райони на Съюза, които са изправени пред специфични предизвикателства, що се отнася до несъответствията между умения и заетост“, каза Неков. Той допълни, че изграждането на гъвкави модели за взаимодействие между бизнеса и образованието, съобразени с потребностите на регионалната и местна икономика, както и прогнозирането по региони и общини, трябва да бъдат приоритетни.

„Завършилите Бакалавър и Магистър  получават по-добро заплащане и това е стимул да се стремим към по-добро образование“, заяви по време на форума проф. Борислав Борисов, преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов, Свищов. Според него икономическото развитие на регионите, дори и инфраструктурата, оказват влияние връху образователната система.  „В Силистра образованието е незадоволително. То е застрашено от демографската криза“, каза проф. Борисов.

По време на форума беше представен проект на проучване на общественото мнение, инициирано от Момчил Неков с подкрепата на Групата на българските социалисти в ЕП „Прогнозиране на бъдещите нужди от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018-2028 г.“

В края на форума участниците приеха заключителен документ, с който:

Препоръчват изработване на стратегически регионални икономически приоритети за всеки регион;  

Настояват за създаване на гъвкави модели за определяне на нуждите от нови умения и квалификация;

Препоръчват регулярно изследване на прогнозните потребности на бизнеса във всеки регион ;

Предлагат изработването на инструменти за оценка на съответствието на подготовката на специалисти с изискванията на бизнеса;

Препоръчват адаптиране на нацоналното законодателство в областта на съответствието между професионалната подготовка и професионалната реализация и създаването на целенасочени национални програми за преодоляване на дефицитите в определени професионалните направления.

Настояват държавата да подкрепя и да  осигурява  финансово образователни структури в инициативи за разкриване на специалности в профилираните и професионалните гимназии, както  и създаване на професионални колежи,  отговарящи на доказани потребности от кадри в дефицитвни зони.