Момчил Неков: Равният достъп до възможности и насърчаването на дигиталиталните умения са в основата на модерното образование

Комисията по култура и образование в ЕП призовава държавите членки да инвестират най-малко 2 % от своя БВП в сферата на висшето образование

Доклад относно модернизиране на образованието в ЕС беше гласуван вчера в Комисията по култура и образование в ЕП. В общо 17-те поправки на Момчил Неков бяха включени като основни приоритети дигитализацията, насърчаване на творческите умения, образованието придобито чрез практика и доброволческа дейност, равният достъп до образование, наблягането върху грижите за децата под 3 годишна възраст и стимулирането на образованието в най-ранна възраст. „Равният достъп до възможности и насърчаването на дигиталиталните умения са в основата на модерното образование. Колкото по-рано един човек придобива умения, толкова по-голям е шансът му за успех и личностна реализация. За мен е изключително важно малките деца и тези в началното училище, да получат равни образователни възможности, като равен старт в живота“ , заяви Неков. Според него специален акцент трябва да бъде поставен върху фигурата на преподавателя, като основополагащ за образователната система, а препоръката на Комисията е да се обърне специално внимание на подобряването на уменията в областта на цифровите технологии, признаване на професионалния статут и стимулиране на преподавателите в многоезични курсове

Насърчаването на младите хора да работят в образователната система, както и много важният аспект срещу насилието в образователните институции, също бяха сред поставените от Неков проблеми. „В моята страна- България, за съжаление, нерядко излизат наяве случаи на вербално и дори физическо насилие над деца в най-крехка възраст, трябва да се взимат сериозни мерки. Как иначе, би могла една образователна система да е модерна, ако си служи с насилие?“, завърши евродепутатът.

Докладът определя познанието като „ключов икономически ресурс и източник на благополучие на гражданите при постигането на икономическите и обществените цели на ЕС“. В рамките му са описани препоръките, на фона на развиващата се реалност във всички етапи на образование – от най- ранното, предучилищно, където да се набляга на грижата и цялостно развитие и се акцентира на възможността Комисията да създаде обща европейска рамка за образование и грижи в ранна детска възраст. В училищното образование, в което да бъдат стимулирани творчеството, личностното развитие и езиковите умения, да се се предприемат мерки срещу ранното отпадане от системата и за социално интегриране. Във висшето образование да се подобрят мобилността, чрез Еразъм +, връзката между наука и преподаване и да продължи процесът на признаване на неформалното образование. Комисията призовава за инвестиции във висшето  образование и науката, като  настоява те да са приоритет за държавите членки при отпускането на средства по европейските структурни и инвестиционни фондове.