ПОДКРЕПЯМЕ СПРАВЕДЛИВИТЕ ИСКАНИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Апр 11, 2018 Новини БСП 0 959

Позиция на БСП

Според предложената и засега отложена реформа от правителството на  базата на експертизата на работоспособността, част от хората с намалена работоспособност над 50 % ще получат отказ за получаване на пенсия за инвалидност, а друга част ще получават частичен размер на пенсията. 

Пристъпва се към ограничаване на права при липса на реална възможност за трудова и социална интеграция на хората с увреждания..

Поради неспособността правителството да се справи със злоупотребите и корупцията в тази система,се наказват хората с реални увреждания. С предложените промени не се гарантира ограничаване на корупционните практики и увеличаване на контрола.

Предложената концепция не решава основните проблеми на хората с увреждания и оставя редица неизяснени въпроси. Тя има неясен характер, без времеви хоризонт и цели по-скоро икономии на финансови средства. Не се отговаря на възловия въпрос- какви права ще ползват хората с увреждания след разделянето на експертизата и как те ще бъдат гарантирани?

Децентрализацията ще доведе до затруднение и увеличение на администрацията, а не улеснение за хората с увреждания

Не е ясно- как държавата ще се ангажира с предоставяне на условия за реално работно място и доходи от труд за хората, получили експертиза за своята работоспособност и лишени изцяло или частично от инвалидни пенсии? И досегашната оценка дава възможност за труд на част от тях, но безработицата им е близо 90 % при нищожните нива на инвалидната пенсия.

Лишаването, изцяло или частично, от инвалидна пенсия, без гаранции за възможност за цялостна интеграция - достъпна среда, адаптирани работни места, достъп до съвременни и ефективни социални услуги, адекватни нива на добавките за социална интеграция, е просто стремеж за търсене на икономии, за ограничаване на разходи от една от най-онеправданите социални групи.Не се отчита острата необходимост от продължаващо лечение и рехабилитация за стабилизирането на здравословното състояние на освидетелствените лица. Положението на хората с увреждания по-скоро ще се влоши

Отдавна ГЕРБ манипулират общественото мнение, че броят на инвалидите в България е много голям. Управляващите стигнаха дотам- да противопоставят големи обществени групи и да обещават бъдещо увеличение на пенсиите за осигурителен стаж и възраст само след намаление на броя на инвалидните пенсии. Реалността е друга. В България хората с увреждания са около 8 %, при 16 % средно за ЕС.

Концепцията на управляващото мнозинство за реформиране на експертизата на работоспособността не решава нито един от проблемите за:

− Адаптирана и достъпна среда;

− Достъпно здравеопазване и рехабилитация;

− Конкретно насочено образование и обучение;

− Развитие на социалната икономика;

− Реална възможност за трудова заетост и достъп до адаптирани работни места;

− Качествени и достъпни социални услуги;

− Адекватни нива на инвалидните пенсии;

− Адекватни размери на интеграционните добавки и обвързването им с цената на живота;

− Равнопоставеност на финансовата подкрепа за децата с увреждания и тези навършили 18 г.;

− Осигуряване на хората с увреждания на компенсиращ доход,  обвързан с увеличените разходи за лечение, хранене, медицинска и социална рехабилитация, обучение и преквалификация, транспорт, достъп до информация, социални услуги и др.;

− Намаляване на административната тежест и подобряване на обслужването.

Ние изцяло подкрепяме справедливите искания поставени в Протестната нота на Национално представителните организации на и за хората с увреждания и протеста им днес.