Създава се център "Фонд за асистирана репродукция" с обществен съвет към него, който ще контролира разходването на средствата за 2009 г. те са 20 млн. лв.

  Правителството доказа своята последователната политика за социална ангажираност към проблемите на хората с репродуктивни затруднения, заяви министър-председателят Сергей Станишев  Министерският съвет одобри създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция”

 

Правителството доказа своята последователната политика за социална ангажираност към проблемите на хората с репродуктивни затруднения, заяви министър-председателят Сергей Станишев

 Министерският съвет одобри създаването на Център „Фонд за асистирана репродукция”. Той ще е юридическо лице към министъра на здравеопазването и има за цел организационното и финансово подпомагане на българските граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в страната. Със средства от Фонда ще се финансират до три ин витро процедури на едно лице.

 Днешното решение на правителството е доказателство за последователната политика на ангажираност на управляващата коалиция и на кабинета към проблемите на хората с репродуктивни затруднения. Правителството спази своя ангажимент и си свърши работата, независимо от това каква политическа окраска придоби при обсъжданията в парламента в края на м. г. тази толкова чувствителна обществена тема, която засяга живота на десетки хиляди семейства в България, заяви министър-председателят Сергей Станишев на съвместна пресконференция с министъра на здравеопазването Евгений Желев.

 Числеността на персонала на фонда е 5 щатни бройки, в това число и директор, който се назначава от министъра на здравеопазването. Към него ще функционира 7-членен обществен съвет от изтъкнати медицински специалисти в областта на асистираната репродукция, с призната специалност „Акушерство и гинекология”, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на правата на пациентите в тази област. Съставът на Обществения съвет ще се определя от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, след широки обществени консултации.

 Основните функции на Обществения съвет включват изработване, актуализиране и оповестяване на принципи и правила, въз основа на които ще се набират и разходват финансовите средства за осъществяване дейността на Фонда. Общественият съвет ще разглежда и ще се произнася по заявленията на гражданите за организационно и финансово подпомагане за извършване на асистирана репродукция, като при положително становище ще предлага и размера на необходимата парична сума. Съветът ще организира и провежда дейности за набиране на финансови средства (дарения) за осъществяване работата на фонда. Членовете му ще разглеждат финансовата и медицинската документация, представена от лечебните заведения след извършване на дейностите по асистирана репродукция и ще правят предложения до директора на фонда за изплащане на сумите или за отстраняване на неточности.

 Финансирането на дейностите по асистирана репродукция ще се извършва въз основа на договор между Център „Фонд за асистирана репродукция” и съответните акредитирани лечебни заведения, а контролът върху тяхната дейност ще се осъществява съвместно от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация и Фонда. Всеки пациент сам ще избира акредитираното лечебно заведение, в което да се подложи на процедурите.

 Правителственото решение задължава министъра на здравеопазването в 30-дневен срок от влизане в сила на постановлението да издаде правилник за организацията на работа и дейността на центъра, да посочи негов директор и да внесе предложение в Министерския съвет за определяне състава на Обществения съвет. Министърът на здравеопазването Евгений Желев изтъкна по време на пресконференцията, че министерството има готовност фондът да започне да действа в средата на март.

 20 млн. лв. са заложени в Бюджет 2009 за организиране и започване дейността на Центъра. Средствата са и за дейности през т. г., свързани с Програма „Ин витро - стимулиране на раждаемостта сред двойките с репродуктивни проблеми чрез осигуряване на средства за провеждане на медицински изследвания и доставки на лекарствени продукти за ин витро оплождане”. Премиерът Станишев и министър Желев подчертаха изрично, че ако до края на годината не бъдат изхарчени, средствата ще останат във фонда, а няма да преминават в бюджета за следващата година.

 Днешният акт дава правната основа за създаването на фонд към министерството, като общата амбиция е той да започне да функционира максимално бързо, посочи премиерът Станишев. Той подчерта, че остава много важният въпрос за изработването на изключително точни професионални критерии за определяне на пациентите, които ще се ползват от услугите на фонда. Според него най-важното задължение на Министерството на здравеопазването и на Обществения съвет към фонда е да се изработят такива критерии и принципи за подбор, около които ще има максимално обществено съгласие. Министър Желев заяви, че Фондът ще работи по напълно прозрачни правила, а двойките, които ще бъдат подложени на процедурите, ще бъдат избирани по медицински критерии. По тях вече работи назначена от него специална комисия, която трябва да бъде готова с критериите до месец.

 Министър-председателят припомни, че българската държава не е предприемала такава стъпка след 1990 г. Нашият стремеж е и през следващите години всяко правителство, независимо какво ще бъде то, активно да подпомага финансово и организационно бездетните двойки у нас. Това трябва да бъде последователна политика на българската държава – още един детайл, който също беше обсъждан на заседанието на Министерския съвет, каза в заключение Сергей Станишев.