Димитър Данчев: Министър Порожанов информирал едни общини за сметка други

парламентарен контрол

"Как е възможно една община, която не попада в списъка с райони с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода, да успее в рамките на по-малко от месец да изготви качествено прединвестиционно проучване, с което да докаже допустимостта си за кандидатстване за водопроводна инфраструктура, както и да подготви цялата останала документация за кандидатстване по подмярка 7.2". Това попиха народните представители от "БСП за България" Димитър Данчев и Румен Георгиев в парламентарен въпрос към министъа на земеделието и храните Румен Порожанов. Според тях това не е възможно да се случи, ако общината не е била предварително информирана и подготвена за планираните в Наредбата промени по условията на кандидатстване. Народните представителите обясниха, че бившият шеф на Държавен фонд "Земеделие" и настоящ министър на земеделието и храните Румен Порожанов не е могъл да даде адекватен отговор на поставения му по време на петъчния парламентарен контрол актуален въпрос, относно допуснати сериозни административни нарушения при приема на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. "През юли 2016г. е обнародвана Наредба 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Това сe случва само седем дни преди публикуване на Заповедта на министъра на земеделието и храните №РД09-552/02.08.2016г. за прием на заявления по посочената подмярка. Така бенефициетите по тази мярка – общини и НПО, се оказват в ситуация да подготвят проекти със значителни бюджети и със сериозен обем документация, в т.ч. техническа такава, за едва два месеца", уточниха от БСП. Те допълниха, че по тази  подмярка „селските“ общини могат да кандидатстват за следните дейности:
1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях; 
2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях; 
3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;
4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение; 
5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства; 
6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 
7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 
Максималният размер на финансовата помощ е различен за отделните дейности, като същият достига 3 000 000 евро за дейностите за реконструкция на общински пътища и водоснабдителни системи и съоръжения. 
В Наредбата за прилагане на подмярката, са дефинирани критерии за оценка на различните видове проекти. Така, след обнародването на Наредбата, българските общини се втурват да готвят проекти.
"На 09.09.2016г. обаче противно на всички законови норми, Наредбата за прием е променена, като промяната се прави, за да се даде възможност на общините/районите, които към момента на публикуване на Наредбата на 25.07.2016г. не попадат в списъка на МРРБ с районите с установен или прогнозиран воден стрес и с лошо качество на питейната вода, който е от ключово значение за покриване на критериите за оценка на подадените проекти, да могат чрез изготвянето на прединвестиционно проучване да докажат допустимостта си  за кандидатстване за финансирането на водопроводна инфраструктура", заявиха още народните представители.