Съкратените лица, безработните над 50 и до 29 г. ще бъдат приоритет на националния план за действие по заетостта през 2009 г.

Предвидени са средства за субсидиране на заетостта при непълно работно време, когато то е резултат от икономическата криза   През 2009 г

Предвидени са средства за субсидиране на заетостта при непълно работно време, когато то е резултат от икономическата криза

 

През 2009 г. активната политика на пазара на труда ще бъде приоритетно насочена към лицата, съкратени или заети при непълно работно време вследствие свиване (прекратяване) на производството и услугите; към безработните над 50 и до 29 години; към неактивни лица в т. ч. обезкуражени неработещи лица. Правителството одобри на днешното си заседание Национален план за действие по заетостта през 2009 г.

Основните приоритети на активната политика по заетостта, заложени в документа, са: недопускане на масова и продължителна безработица чрез осигуряване на бърз преход от едни работни места към други на съкратените лица вследствие свиване на производството и услугите, включително чрез заетост на субсидирани работни места, преквалификация и насърчаване на мобилността; осигуряване устойчивост на заетостта чрез повишаване на знанията и уменията на заетите с цел по-висока адаптивност и по-висока производителност на труда и стимули за запазване на заетостта (включително чрез стимули за работа при непълно работно време); повишаване гъвкавостта и сигурността на заетостта чрез адаптиране на договорните отношения, колективното трудово договаряне и организацията на труда към новите условия на икономическа криза и нуждите на отделната личност за по-голяма сигурност при загуба на работа; недопускане изпадането в бедност и маргинализирането на съкратените лица, безработните от неравнопоставените групи и неактивните (включително пенсионерите) чрез обучение и субсидирана заетост; ефективна интеграция на страната на Европейския трудов пазар.

С цел постигане на по-голяма ефективност в заетостта, ограничаване на групата на работещите бедни и отразяване до известна степен на инфлационните процеси през 2009 г. в сравнение с 2008 г. се увеличават повечето индивидуални размери на изплащаните средства. Субсидираното трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и мерки, се увеличава от 220 лв. на 240 лв. (ръст с 9.1%). Нововключените безработни лица с висше образование по програма „Старт на кариерата" ще получават вече 400 лв., а не 330 лв.(ръст с 21%). Заплатата на детегледачките, които се грижат за близнаци по програма ,,В подкрепа на майчинството”, ще бъде 350 лв. при 300 лв. през 2008 г. (ръст от 16.6%). Трудовото възнаграждение на учителите по програма „Учители за деца с увреждания" и проект „Учители за извънкласни занимания и ваканция" (само за наетите по програмата с висше образование) става 400 лв. (при 350 през 2008 г. - ръст с 14.3%); по Националната програма „Мелпомена" (само за наетите по програмата специалисти с висше образование) - 300 лв. (при 250 лв. през 2008 г. - ръст с 20%). Субсидираното трудово възнаграждение при условията на съфинансиране, което се осигурява на безработните лица, включени в Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора", е 200 лв. при пълен работен ден (180 лв. за 2008 г.). Допълнителното трудово възнаграждение за наставник става 140 лв. (при 120 лв. за 2008 г.). По Национална програма „Активиране на неактивните” ромските медиатори със средно образование ще получават 260 лв., а 300 лв. – тези с висше образование. По Национална програма "Помощ за пенсиониране" и Национална програма за обучение и заетост на хора с увреждания (т. нар. насърчителни режими) се предвиждат 300 лв. за наетите лицата с висше образование (при 220 лв. през 2008 г., ръст с 36.4%). Средствата за обучение на безработни лица се увеличават от 500 лв. на 600 лв. (увеличение от 20%). За първи път ще се финансира обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 часа) – 1200 лв., и за обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 часа) - 1800 лв. Обучението за заети лица става 300 лв. при 250 лв. през 2008 г., а обучението за ограмотяване - 500 лв. (при 360 лв. през 2008 г. - увеличение с 39%).

За постигане на целите и приоритетите на активната политика на пазара на труда през 2009 г. ще стартират нови програми и проекти. Национална програма "Нова възможност за заетост" предвижда съкратените лица да получават услуги за насочване към нова заетост на първичния пазар – консултиране, ориентиране, преквалификация и субсидирана заетост в частния сектор. Залага се и на субсидиране на заетостта на лицата при непълно работно време със 120 лв. месечно за период от 3 месеца, когато преминаването на непълно работно време е в резултат от икономическата криза (условията за приложение на тази мярка ще бъдат уредени в специално постановление на МС). За разширяване на достъпа в общността до услугите „Домашен социален патронаж" и „Домашен помощник", общинските администрации, физически или юридически лица, вписани в регистъра към Агенция за социално подпомагане и физически или юридически лица, лицензирани от Държавната агенция за закрила на детето ще наемат безработни лица, които ще предоставят услугите в домашна среда. Предвидени са и проекти на ведомства и социални партньори за обучение на лица, излежаващи присъди, съкратени учители, съкратени лица от цигарените фабрики, обучение на безработни в областта на хладилната и отоплителна техника, нови 38 регионални програми в дейности от обществен интерес (работа в читалища, библиотеки, в селското стопанство, озеленяване, поддържане на пътната мрежа и др., чрез които се осигурява заетост на 594 безработни и обучение на 195 безработни, като заложените средства са над 1.5 млн. лв.).

В резултат на реализиране на заложените действия, програми, проекти и мерки в Националния план за действие по заетостта през 2009 г. се очаква равнището на заетост (за групата на възраст 15-64 г.) да е 64 на сто, а равнището на безработица - 7.4 на сто. Ще бъде осигурено обучение и заетост на най-малко 40 000 младежи до 29 г., нов старт (до 6 месеца) на 35 на сто от регистрираните безработни младежи до 29-годишна възраст и нов старт (до 12 месеца) на 35 на сто от регистрираните продължително безработни. Коефициентът на заетост на възрастните от групата 55-64 г. се очаква да достигне 45 на сто, а коефициентът на заетост на жените - 60 на сто. Ще бъде осигурена заетост на над 87 000 души и обучение на над 20 000 души със средства от държавния бюджет за активна политика на МТСП. По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и Програма ФАР се очаква да се осигури заетост на около 11 000 души и обучение на над 47 000 души. Друга цел е трудовите злополуки да намалеят с 8% спрямо 2008 г.

Деветият Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) е разработен като основен инструмент за ограничаване последствията на икономическата криза върху заетостта и пазара на труда. Визията на Плана през 2009 г. е „Развитие на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда за предотвратяване и овладяване на последиците върху заетостта от икономическата и финансовата криза". Активната политика по заетостта през 2009 г. е финансово осигурена от Държавния бюджет (190 млн. лв. в бюджета на МТСП), чрез финансиране на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", други оперативни програми, програма ФАР, Социално-инвестиционния фонд, външни донори и други източници.